En­kö­pings­bo får re­gi­o­nalt kul­tur­pris

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

I veckan blev det klart vil­ka som kom­mer att få Re­gi­on Uppsa­las kul­tursti­pen­di­um. I ka­te­go­rin ”konst” till­de­las En­kö­pings­bon och konst­nä­ren Klas Häl­ler­strand ett sti­pen­di­um på 30 000 kro­nor.

Häl­ler­strand är född 1979 i Norr­bot­ten, där han ock­så va­rit verk­sam, men är nu­me­ra bo­satt och ar­be­tar i En­kö­ping, som kul­tur­ut­veck­la­re på En­kö­pings kom­mun. Vid si­dan av ar­be­tet på kom­mu­nen ar­be­tar han som bild­konst­när med skulp­tur och in­stal­la­tion.

”Hans konst­när­skap präglas av en stor ma­te­ri­al­kun­skap, form­sä­ker­het och en känsla för att i bild för­änd­ra ting­ens be­ty­del­ser i ett sö­kan­de ef­ter tyd­li­ga­re el­ler nya in­ne­håll samt en för­dju­pad för­stå­el­se av till­va­ron”, skri­ver Re­gi­on Uppsa­la i sin mo­ti­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.