Öka trygg­he­ten på La­sa­ret­tet

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Jes­si­ka Ros­wall (M) Riks­dags­le­da­mot Emi­lie Or­ring (M) Re­gi­onråd

La­sa­ret­tet i En­kö­ping mås­te bli en tryg­ga­re ar­bets­plats. Med­ar­be­ta­re på La­sa­ret­tet i En­kö­ping ut­sätts i hög­re grad för hot och våld än på många and­ra av Re­gi­on Uppsa­las ar­bets­plat­ser. Med­ar­be­ta­re i sjuk­vår­den ska ald­rig upp­le­va hot, våld el­ler tra­kas­se­ri­er. Mo­de­ra­ter­na vill gå läng­re än re­ge­ring­en när det gäl­ler trygg­het för med­ar­be­ta­re i sjuk­vår­den.

Sjuk­hus och akut­mot­tag­ning­ar finns för att hjäl­pa män­ni­skor i nöd och de mås­te va­ra tryg­ga plat­ser. Pa­ti­en­ter ska ald­rig upp­le­va hot, tra­kas­se­ri­er el­ler våld. Det­sam­ma gäl­ler lä­ka­re, sjuk­skö­ters­kor och and­ra som ar­be­tar där för att hjäl­pa sju­ka och räd­da liv. Det bor­de va­ra själv­klart, men så är det in­te idag.

Näs­tan var ti­on­de med­ar­be­ta­re på La­sa­ret­tet i En­kö­ping upp­gav i Re­gi­on Uppsa­las se­nas­te med­ar­be­tar­un­der­sök­ning att de ut­satts för hot av pa­ti­ent el­ler an­hö­rig till en pa­ti­ent. Näs­tan 5 pro­cent upp­gav att de ha­de ut­satts för våld på sin ar­bets­plats. Det är in­te ac­cep­ta­belt. Vi är i stort och ome­del­bart be­hov av bå­de mer kraft­full lag­stift­ning och öka­de möj­lig­he­ter till åt­gär­der.

Ett ex­em­pel på åt­gärd som vi mo­de­ra­ter vill se är möj­lig­he­ten att snab­ba­re och enkla­re kun­na ut­ö­ka ka­me­raö­ver­vak­ning­en. Sjuk­hus ska in­te be­hö­va sö­ka till­stånds­plikt för ka­me­raö­ver­vak­ning. Vi tyc­ker att det räc­ker med an­mäl­nings­plikt och re­gel­bun­den till­syn pre­cis som i ex­em­pel­vis Stock­holms tun­nel­ba­na.

Vi vill dess­utom se en ny straff­skärp­nings­grund som om­fat­tar al­la for­mer av an­grepp mot vik­ti­ga sam­hälls­funk­tio­ner. Det skul­le in­ne­bä­ra skärp­ta straff för den som ut­ö­var ska­de­gö­rel­se på sjuk­hus och am­bu­lan­ser.

Slut­li­gen vill vi mo­de­ra­ter in­fö­ra ett nytt brott, våld mot alar­me­rings­per­so­nal, som bör le­da till lägst sex må­na­ders fäng­el­se. An­grepp såsom hot och miss­han­del mot vård­per­so­nal bör va­ra straff­bart en­ligt det nya brot­tet oav­sett om det sker un­der myn­dig­hets­ut­öv­ning el­ler in­te.

Vi mo­de­ra­ter är tyd­li­ga­re än re­ge­ring­en när det gäl­ler trygg­het för med­ar­be­ta­re i vår­den. Vi be­hö­ver ett stärkt skydd för all alar­me­rings­per­so­nal. De som job­bar i sjuk­vår­den har rätt att kän­na sig tryg­ga.

FOTO: MOSTPHOTOS

TRYGG­HET. La­sa­ret­tet i En­kö­ping mås­te bli en tryg­ga­re ar­bets­plats, me­nar (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.