Ef­ter åt­ta år – Djur­par­ken i Kungs­byn tving­as stänga

Kungs­byns djur­park, mel­lan En­kö­ping och Väs­terås, läggs ned.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

I snart åt­ta år har Kungs­byns djur­park, vid Sa­gån, mel­lan En­kö­ping och Väs­terås, ta­git emot hund­ra­tu­sen­tals djur­parks­be­sö­ka­re. Par­ken har vux­it år ef­ter år och i fjol be­sök­te 60 000 per­so­ner djur­par­ken. Men nu läggs Kungs­byns djur­park ned. Det med­de­la­de Kungs­byns äga­re ny­li­gen via djur­par­kens hem­si­da. Skä­len är pri­va­ta.

– Det är där­för med stor sorg och myc­ket vån­da vi i dag med­de­lar att vi har ta­git be­slu­tet att vi kom­mer att läg­ga ner Kungs­byns Djur­park. Skä­len är helt pri­va­ta. 2011 föd­des vå­ra tvil­lingtje­jer. De föd­des för ti­digt och vår ena dot­ter fick svå­ra hjärn­ska­dor. Det har va­rit en väl­digt svår väg fram till där vi är i dag med ota­li­ga ope­ra­tio­ner, läkar­be­sök, sjuk­hus­nät­ter, hab-be­sök, an­pass­ning­ar av bo­sta­den, och myc­ket, myc­ket an­nat, skri­ver pa­ret Hen­rik och Ma­ria Lud­vigs­son, som dri­vit djur­par­ken se­dan 2010.

Nu sö­ker par­ken nya hem åt de djur de in­te läng­re kan ta hand om.

– Kungs­byn blir fort­satt vårt le­ve­bröd men verk­sam­he­ten kom­mer dri­vas vi­da­re i en om­fatt­ning som vi kan han­te­ra ut­i­från vår livs­si­tu­a­tion. Det in­ne­bär bland an­nat fär­re djur (vis­sa ty­per av rep­ti­ler och be­tes­djur) och en­bart med be­sök i form av bo­ka­de grup­per, skri­ver ägar­na.

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

LÄGGER NED. Kungs­byns djur­park läggs ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.