GOTT OM BÅTTJUVAR – TROTS KÖLDSMOCKAN

Den si­bi­ris­ka ky­lan har kopp­lat ett fast grepp om Eu­ro­pa. Snön lig­ger vit i sto­ra de­lar av lan­det. Och sol, som­mar och båt­liv känns fjär­ran. Vil­ket det kanske ock­så är, men fak­tum är att det stjäls fler båt­mo­to­rer nu, än ald­rig förr.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

”All ti­me high” när det gäl­ler båt­mo­tor­stöl­der. Trots ky­la och snö, me­nar En­kö­pings­fö­re­ta­ga­re.

För­ra fre­da­gen fick en En­kö­pings­fö­re­ta­ga­re ett sam­tal från sjö­po­li­sen i Nac­ka. De be­höv­de hjälp för att le­ta re­da på en stu­len båt­mo­tor.

An­led­ning­en till att sjö­po­li­sen ring­de En­kö­pings­bon var för att han dri­ver ma­rin­fö­re­tag som bland an­nat spe­ci­a­li­se­rat sig på stöld­skydd för båt­mo­to­rer. Fö­re­ta­gets ut­rust­ning fanns i ut­om­bordsmo­torn som ha­de till­gri­pits.

Ge­nom ut­rust­ning­en kun­de den stul­na ut­om­bordsmo­torn lo­ka­li­se­ras till Sträng­näst­rak­ten.

– Ef­ter en tim­mes sö­kan­de fann vi en ut­lands­re­gi­stre­rad skåp­bil. Den vi­sa­de sig in­ne­hål­la minst tre ut­om­bor­da­re i 50-häs­tarsk­las­sen. Skåp­bi­len togs i be­slag för un­der­sök­ning, sä­ger En­kö­pings­fö­re­ta­ga­ren.

En­ligt En­kö­pings­fö­re­ta­ga­ren som ar­be­tat i bran­schen i de­cen­ni­er sä­ger att det stjäls mer båt­mo­to­rer nu, än det nå­gon­sin har gjort i Sve­ri­ge.

– Det är ”all ti­me high” nu, sä­ger han och tilläg­ger:

– Fram­förallt är det ut­om­bor­da­re från bå­tar som står torr­sat­ta på som­mar­stu­getom­ter och vid obe­va­ka­de båt­klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.