För­sko­lor kan in­te sät­ta bud­get

Skol­nämn­den har in­te gett nå­got slut­gil­tigt be­sked om hur stor skol­peng­en för verk­sam­hets­å­ret 2018 kom­mer att bli. Det stäl­ler till det för de fri­ståen­de för­sko­lor­na i En­kö­ping. – Vi tyc­ker att det är non­cha­lant. Det är in­te förs­ta gång­en, sä­ger Gud­run P

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson 070-510 64 40

De har ta­git ett be­slut om att de in­te ta­git ett be­slut.

Det finns i dag 17 fri­ståen­de för­sko­lor i En­kö­pings kom­mun i oli­ka drifts­for­mer. To­talt rör det sig om när­ma­re 700 för­sko­le­plat­ser hos de fri­ståen­de för­sko­lor­na.

Men nu har de ett pro­blem. Skol­nämn­den i En­kö­pings kom­mun har än­nu in­te fat­tat nå­got be­slut för ex­akt hur stor skol­peng­en för verk­sam­hets­å­ret 2018 ska bli. Det vill sä­ga hur myc­ket peng­ar var­je för­sko­la ska få, per barn.

– Vi vet in­te om vi kom­mer få mins­ka­de bi­drag, öka­de bi­drag el­ler oför­änd­ra­de bi­drag för verk­sam­hets­å­ret. Vi tyc­ker att det är non­cha­lant. Det är in­te förs­ta gång­en. Men det är förs­ta gång­en vi sä­ger ifrån, sä­ger Gud­run Plahn, som dri­ver Ut­fors­ka­rens för­sko­la, in­till Väs­ter­leds­kyr­kan i En­kö­ping.

Kan in­te gå med mi­nus

Kon­se­kven­sen av det­ta är att de fri­ståen­de för­sko­lor­na in­te kan läg­ga en bud­get.

En fri­ståen­de verk­sam­het kan in­te gå med ett mi­nus­re­sul­tat som en of­fent­lig hu­vud­man kan, för­kla­rar Gud­run Plahn.

– Kon­se­kven­sen av ett mi­nus­re­sul­tat hos en fri­ståen­de hu­vud­man är att man mås­te sä­ga upp per­so­nal, el­ler gå i kon­kurs, sä­ger hon.

Har fat­tat be­slut

Skol­nämn­den har dock fat­tat ett be­slut. Ett be­slut om att för­ra årets bud­get ska gäl­la fram till att den nya bud­ge­ten tas. Men det är in­te till­räck­ligt, en­ligt Gud­run Plahn.

– Det blir svårt för oss att fat­ta en bud­get ef­ter det. De har ta­git ett be­slut om att de in­te ta­git ett be­slut, sä­ger Gud­run Plahn och fort­sät­ter:

– Det gör att vi mås­te snå­la och vi kan in­te pla­ne­ra in­köp.

Hop­pas på bätt­ring

Nu hop­pas re­pre­sen­tan­ter­na för de fri­ståen­de för­sko­lor­na i En­kö­ping på bätt­ring.

– Vi kom­mer in­te att få vårt be­sked ti­di­ga­re i år, ska­dan är re­dan skedd. Men nu hop­pas vi att po­li­ti­ker­na sät­ter sig i slu­tet av 2018 och be­slu­tar för näs­ta verk­sam­hets­år, sä­ger Gud­run Plahn.

En av an­led­ning­ar­na till för­se­ning­en är att skol­nämn­den ska få en ut­ö­kad bud­getram, med an­led­ning av öka­de hy­res­kost­na­der ef­ter att Munksunds­sko­lan nu är fär­dig­byggd.

– Det är be­klag­ligt, men un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter ha­de vi in­te kun­nat gö­ra an­norlun­da, sä­ger Su­ne Jans­son (S), ord­fö­ran­de i skol­nämn­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

LEKSAKER. De fri­ståen­de för­sko­lor­na vå­gar in­te gö­ra någ­ra in­köp, ef­tersom de in­te kan läg­ga nå­gon bud­get, än. Till väns­ter: Gud­run Plahn, som dri­ver Ut­fors­ka­rens för­sko­la i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.