Mi­chae­la fick förs­ta till­gäng­lig­hets­pri­set

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

För förs­ta gång­en nå­gon­sin har En­kö­ping kom­muns till­gäng­lig­hets­pris de­lats ut. Pri­set de­la­des ut un­der kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de i mån­dags till fri­sö­ren Mi­chae­la Karl­ström, som be­hov­san­pas­sat sin fri­sörs­sa­long på ett sätt som gör hår­vård till­gäng­ligt för barn med funk­tions­ned­sätt­ning.

”Mi­chae­la Karl­ström ser bar­net som en in­di­vid och mö­ter var­je barn ef­ter de­ras spe­ci­fi­ka be­hov, inte minst ge­nom sin er­fa­ren­het av kog­ni­ti­va och neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar hos barn. Mi­chae­la ut­för ock­så klipp­ning­ar i hem­men, då det ibland kan va­ra det en­da al­ter­na­ti­vet” löd en del av motiveringen.

FO­TO: BENGT JOHANSSON

VINNARE. Mi­chae­la Karl­ström till­de­la­des kom­mu­nens till­gäng­lig­hets­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.