#Me­Too: ett po­li­tiskt an­svar

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Li­na Nordquist Re­gi­onråd, riks­dags­kan­di­dat (L)

Blev up­pro­pet Me­too start­skot­tet för trygg­het på var­je ar­bets­plats – där struk­tu­rer inte tys­tar, ut­an stop­par tra­kas­se­ri­er? El­ler gör vi som van­ligt?

Hund­ra­tals sjuk­skö­ters­kor och lä­ka­re i vårt land vitt­na­de ny­li­gen om sex­u­el­la över­grepp och tra­kas­se­ri­er på si­na ar­bets­plat­ser. Sam­ti­digt tar vår­den inte all­tid hand om an­ställ­da som far il­la.

I Gäv­le tving­a­des un­der­skö­ters­kor by­ta av­del­ning för att slip­pa ar­be­ta med en man­lig chef de vitt­nat mot. I Stock­holm fick en sjuk­skö­ters­ka lö­ne­av­drag när hon inte or­ka­de ar­be­ta med den lä­ka­re hon an­mält för våld­täkt.

Jag öns­kar att vi vo­re för­sko­na­de i Uppsa­la län, men vi lär inte va­ra ett un­dan­tag, för så fun­ge­rar inte sam­hälls­pro­blem.

Vi vet inte vad som hän­der mel­lan vå­ra tu­sen­tals an­ställ­da, men vi har ett an­svar att ta re­da på det.

När an­ställ­da lar­mar ger de oss ett för­tro­en­de vi mås­te vär­na och för­val­ta. Där­för har jag ställt kra­vet att al­la sjuk­vår­dens an­ställ­da ska veta vart de kan vän­da sig för att be­rät­ta om över­grepp. Det ska ock­så all­tid fin­nas en ex­tra in­stans att vän­da sig till om man inte vå­gar pra­ta med sin när­mas­te chef.

Det är po­li­ti­kens upp­gift att säk­ra att led­ning­en tar an­svar, och att var­je chef har kun­skap att han­te­ra an­mäl­ning­ar. Det be­hövs pre­ven­tivt ar­be­te, och att all sjuk­vård har musk­ler för att upp­täc­ka och stop­pa över­grepp.

Låt oss se till­ba­ka och se att #Me­too ska­pa­de ett sam­häl­le med re­spekt.

Låt oss kun­na sä­ga att #Me­too läm­na­de sto­ra spår i vin­ter­snön.

Låt oss kun­na sä­ga att po­li­ti­ken tog an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.