Sand blå­ser liv i Jills show

Fri­lans­mu­si­kern Vik­tor Sand upp­trä­der på sto­ra sce­ner runt om i he­la lan­det. Och trots att han flyt­ta­de ifrån En­kö­ping för fle­ra år se­dan, är det fort­fa­ran­de sta­den han kal­lar hem­ma.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Text: Fredrik Gustafs­son

Skill­na­den mot van­li­ga sho­wer är att även vi mu­si­ker är ute och rör oss bland publi­ken. Det är ovan­ligt.

En be­jublad krogshow med Jill John­son, Idrotts­ga­lan och Lets Dan­ce. Det finns en ge­men­sam näm­na­re. Blås­mu­si­kern Vik­tor Sand, upp­vux­en i En­kö­ping, med­ver­kar i samt­li­ga ar­range­mang.

– Den här vå­ren är in­ten­siv. Jag in­går även i My fair la­dy som spe­las på stads­tea­tern, med bland and­ra Mag­nus Ugg­la. Och se­na­re drar ju Lets dan­ce igång igen. Där­e­mel­lan för­sö­ker jag hin­na un­der­vi­sa li­te ock­så. Jag har ing­et pro­blem att få vec­kor­na att gå, sä­ger Vik­tor Sand skämt­samt.

Spe­lar Ve­gas-stuk

En stor del av Vik­tors tid går åt till Jill Johns on show ”That’ s life” som nu är ute tur­né i lan­det. Vik­tors roll i sho­wen är som ba­ry­ton-sax­o­fo­nist i ett stor­band.

– Det är jät­te­ro­ligt att va­ra med i Jills show. Skill­na­den mot van­li­ga sho­wer är att även vi mu­si­ker är ute och rör oss bland publi­ken. Det är ovan­ligt. Dess­utom upp­trä­der två cir­kusar­tis­ter un­der sho­wen. Lå­tar­na vi spe­lar är allt från pop till Frank Si­nat­ra. He­la upp­läg­get an­das Las Ve­gas, sä­ger Sand och tilläg­ger:

– Det he­la känns väl­digt bra or­ga­ni­se­rat och det märks verk­li­gen att Jill har hu­vu­det på skaft. Det är ett stort pro­jekt med en mäk­tig ljud och ljusshow.

In­ten­si­va Lets Dan­ce-da­gar

Se­dan fem år till­ba­ka in­går Vik­tor Sand i hus­ban­det bakom Tv4:s fre­dags­un­der­håll­nings­pro­gram Lets Dan­ce. Och trots att Vik­tor och de and­ra i ban­det bakom dan­sar­na ba­ra hörs en bråk­del av var­je pro­grams to­ta­la pro­gram­tid, så är in­spel­nings­da­gar­na in­ten­si­va.

– Vi re­par all mu­sik da­gen in­nan. Da­gen ef­ter, på fre­dags­mor­go­nen, möts vi väl­digt ti­digt. Då ska var­je dans­par dan­sa tre gång­er var­de­ra. Sen bru­kar det va­ra lunch. Ef­ter det gen­rep följt av li­ve­sänd­ning­en. Det blir in­ten­si­va da­gar, helt klart, be­rät­tar Vik­tor Sand.

Vik­tor Sand ar­be­tar som fri­lans­mu­si­ker. Det be­ty­der att han säl­lan vet ex­akt hur var­je ar­betsår kom­mer att se ut. Ut­an det hand­lar om att gö­ra bra ifrån sig, för att kun­na säk­ra näs­ta jobb.

– Of­ta är det ju så att det är ka­pell­mäs­ta­ren som sö­ker per­so­ner ef­ter be­hov. Vil­ka som pas­sar in för det spe­ci­fi­ka job­bet helt en­kelt. Man kanske kan tyc­ka att om man gjort ett bra jobb un­der en läng­re tid så ska det per au­to­ma­tik ge li­te hög­re lön, men så fun­ge­rar det säl­lan, sä­ger Vik­tor Sand.

En­kö­ping – All­tid hem­ma

Vik­tor bor se­dan någ­ra år till­ba­ka i Gustavs­berg ut­an­för Stock­holm. Men det var på Mu­sik­sko­lan i En­kö­ping som allt en gång bör­ja­de. Och en­ligt ho­nom själv kom­mer En­kö­ping all­tid att va­ra ”hem­ma”. Oav­sett var han bor nå­gon­stans.

– En­kö­ping glöm­mer jag ald­rig. Jag för­sö­ker all­tid att gö­ra nå­gon spel­ning hem­ma i En­kö­ping, åt­minsto­ne en gång per år. Och vem vet, jag kanske flyt­tar hem nå­gon gång. Men just nu krä­ver det här job­bet att jag bor när­ma­re Stock­holm, sä­ger Vik­tor Sand.

FO­TO: BO HÅKANSSON

SHOWAR. Jill John­sons show på The Theat­re i Gö­te­borg.

MU­SI­KER. Fri­lans­mu­si­kern Vik­tor Sand, upp­vux­en i En­kö­ping, ak­tu­ell som ba­ry­ton-sax­o­fo­nist i Jill Johns­sons show ”Thats Life”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.