Två frå­gor till skol­che­fer­na

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Stat­lig lö­ne­sätt­ning för lik­vär­di­ga lö­ner, tack!

Det är jag som är den ge­nom­snitt­li­ge ”ti­di­ga­re­lä­ra­ren” i Uppsa­la län. Jag tjä­nar 32 600 kr i må­na­den.

Un­der 80 och 90-ta­let var det sta­ten som sat­te vå­ra lö­ner ut­i­från utbildning och an­ta­let tjäns­teår, men ef­ter kom­mu­na­li­se­ring­en, i mit­ten av 90-ta­let, är det rek­to­rer­na.

Man sä­ger att bra lä­ra­re ska ha bra lö­ner och så mo­ti­ve­rar man lö­nen ut­i­från en mas­sa kri­te­ri­er som man i var­je kom­mun har be­stämt. Sen blir man in­kal­lad till rek­torn och vägd på guld­våg ut­i­från des­sa kri­te­ri­er.

Det lå­ter så pro­fes­sio­nellt så man blir all­de­les för­stum­mad.

Bra lä­ra­re ska ha bra lö­ner. Kva­li­tén på lä­ra­ren ska av­speglas i lö­nen, sä­ger man.

Stock­hol­ma­re tjä­nar bäst

I se­nas­te lärar­tid­ning­en kan man lä­sa om hur myc­ket snitt­lö­nen är för lä­ra­re i oli­ka de­lar av lan­det. Högst i Sve­ri­ge är i Stock­holms län där en lä­ra­re i åk 1-6 tjä­nar 36 500 kr/mån, me­dan sam­ma typ av lä­ra­re tjä­nar 32 600 kr/mån i Uppsa­la län. Snitt­lö­nen för den­na typ av lä­ra­re i he­la lan­det är 32 800 kr/mån.

Förs­ta frå­gan blir: Var­för är kva­li­tén på lä­rar­na så myc­ket bätt­re i Stock­holms län?

Den högs­ta ge­nom­snitts­lö­nen för rek­to­rer­na är i Stock­holms län med 55 400 kr/mån. I Uppsa­la län är snitt­lö­nen för en rek­tor 48 600 kr/mån och snit­tet i he­la lan­det lig­ger på 46 300 kr/ mån.

And­ra frå­gan blir: Hur kom­mer det sig att man har hit­tat så många rek­to­rer, med hög kva­li­tet i Uppsa­la län, trots att man ba­ra hit­tat lä­ra­re, vars kva­li­té ham­nar un­der ge­nom­snit­tet i Sve­ri­ge, lö­ne­mäs­sigt?

FO­TO: MOSTPHOTOS

LÅG LÖN. Lä­ra­re i Uppsa­la län har läg­re lön än riks­ge­nom­snit­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.