NU SKA DE SÄL­JA SITT MAG­NI­FI­KA KAFÉ

De hop­pas att den an­ri­ka lo­ka­len ska le­va vi­da­re i sam­ma an­da.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Johansson

Just vid det hörn där Café Mag­ni­fik lig­ger, Kungs­ga­tan/ Sand­ga­tan, har långt­gå­en­de anor som kafé och re­stau­rang.

Re­dan för över hund­ra år se­dan var det kafé där. Då het­te stäl­let Café 31 B (adres­sen är Kungs­ga­tan 31B).

Se­dan har många oli­ka äga­re haft lo­ka­ler­na och of­ta har det va­rit nå­gon form av ser­ve­rings­stäl­le där.

Tyc­ker om nam­net

När Frej-Vi­king och hust­run Be­a­ta tog över för åtta år se­dan het­te kafé­et Ka­kel­ug­nen, ett namn som lev­de kvar i fle­ra år.

– För mig är det här Café Mag­ni­fik och jag hop­pas att den som tar över vill dri­va vi­da­re med sam­ma namn och i sam­ma stil, sä­ger han.

Kafé­et är ute till för­sälj­ning och pa­ret Se­le­ni­us är re­do att läm­na över om de hit­tar rätt per­son att ta över.

– Det ska va­ra nå­gon som är so­ci­al, nog­grann och tyc­ker om att sat­sa, sä­ger FrejVi­king Se­le­ni­us.

Vad är det ro­li­gas­te med att dri­va kafé?

– Det är myc­ket som är ro­ligt; som att lä­ra kän­na gäs­ter, man träf­far så många in­tres­san­ta män­ni­skor, men ock­så att se per­so­nal som väx­er, ut­veck­las och mog­nar i job­bet.

Och ne­ga­tivt?

– Det är myc­ket jobb och ibland mö­ter man osund kon­kur­rens, al­la job­bar inte på li­ka vill­kor.

Hur me­nar du?

– Vi har all­tid för­sökt skö­ta oss, be­ta­la i tid och så vi­da­re, men al­la be­ta­lar inte för sig, ty­värr.

Tyd­lig upp­del­ning

Café Mag­ni­fik lig­ger i ett kafé- och re­stau­rang­rikt om­rå­de. Tvärs över ga­tan lig­ger kafé­et Syst­rar 2 och snett över kors­ning­en lig­ger Café Tant Gre­de­lin.

– Det är kanske li­te för myc­ket med tre kafé­er så nä­ra, men å and­ra si­dan drar det många män­ni­skor till om­rå­det, sä­ger Frej-Vi­king.

Upp­del­ning­en har va­rit tyd­lig ut­an att be­hö­va ut­ta­las, me­dan Tant Gre­de­lin va­rit en ”kaf­festu­ga” har Mag­ni­fik häm­tat mer in­flu­en­ser från stor­s­tan, me­nar han.

– Vi ser hur ef­ter­frå­gan på sånt som vi knappt kun­de säl­ja i bör­jan ökat myc­ket, en chev­ré sal­lad el­ler chai lat­te ville ing­en ha för åtta år se­dan, till ex­em­pel.

Stor­stads­käns­la

Pa­ret Se­le­ni­us har ve­lat ge li­te stor­stads­käns­la till sitt kafé.

– Från bör­jan var det li­te av re­spekt för Gre­de­lin, be­rät­tar Frej-Vi­king. Och vad hän­der nu då? – Vi har haft en del för­fråg­ning­ar, så vi får väl se hur det går. Jag hop­pas att den som tar över tar över allt, nam­net, sti­len, webb­si­dan och så vi­da­re. Vad ska ni gö­ra? – Först ska vi ha en re­jäl se­mes­ter, det har vi inte haft på åtta år. Se­dan har vi väl li­te idéer ...

Jag hop­pas att den som tar över tar över allt, nam­net, sti­len, webb­si­dan och så vi­da­re.

FO­TO: BENGT JOHANSSON

MAG­NI­FIKT. Nu säl­jer Be­a­ta och Frej-Vi­king Se­le­ni­us sitt kafé på Kungs­ga­tan.

ANOR. Där Café Mag­ni­fik lig­ger i dag har fun­nits många kafé­er. 1912 drev Per Au­gust Petersson Café 31 där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.