En­kö­pings­ban­det släp­per sin de­but­plat­ta

En­kö­pings­ban­det ”Stuck in mo­tion” har släppt sin de­but­sing­el. Nu pla­ne­rar de en full­äng­da­re.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafs­son

Vi har satt en de­ad­li­ne för oss själ­va till i bör­jan av ju­ni.

En­kö­pings­ban­det ”Stuck in mo­tion” med band­med­lem­mar­na Max Kinn­bo, Gustaf Björk­man och Adri­an Norén, bör­ja­de som lek­fullt jam i en av med­lem­mar­nas för­äld­rars käl­la­re, för tre år se­dan.

Nu släp­per de de­but­sing­eln ”Go­ing Blind”, som se­dan för­ra hel­gen lig­ger ute på ström­nings­tjäns­ten Spo­ti­fy. En låt som ger en gans­ka bra fing­er­vis­ning om hur En­kö­pings­ban­det fak­tiskt lå­ter.

– Det är rock vi spe­lar, men vi är bre­da i vårt sound. Vi in­spi­re­ras myc­ket av 60och 70-tals­mu­sik. Ji­mi Hend­rix bland an­nat, sä­ger band­med­lem­men Adri­an Norén.

Sti­pen­di­um gick till stu­dio

För ett år se­dan be­lö­na­des Adri­an med En­kö­ping kom­muns kul­tursti­pen­di­um. Peng­ar­na, gick del­vis till byg­get av en mu­sik­stu­dio.

– Vi fun­de­ra­de först om vi skul­le hy­ra in oss i en stu­dio, men in­såg gans­ka snart att det skul­le bli väl­digt dyrt. Då be­slu­ta­de vi oss för att byg­ga en egen stu­dio i stäl­let. Och ef­tersom jag fick kul­tursti­pen­di­et gick en del av peng­ar­na till det, sä­ger Norén.

Sing­eln som släpp­tes för­ra hel­gen är ba­ra en bör­jan. In­nan som­ma­ren pla­ne­rar Stuck in mo­tion släp­pa sitt de­bu­tal­bum.

– Vi har satt al­la lå­tar, nu återstår mix­ning­en. Vi har satt en de­ad­li­ne för oss själ­va till i bör­jan av ju­ni. Då vill vi ha ski­van klar. Vi kom­mer att job­ba hårt nu de sis­ta vec­kor­na i mars för att få iväg al­la lå­tar till mix­ning­en, sä­ger Adri­an.

FO­TO: BENGT JOHANSSON

STUCK IN MO­TION. Adri­an Norén, Max Kinn­bo och Gustaf Björk­man ut­gör Stuck in mo­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.