Bi­len får egen dag i kam­pen mot prosta­tacan­cer

I många år har Lions­klub­ben i En­kö­ping ar­ran­ge­rat lop­pis på Sto­ra tor­get. Men nu har Lions, som fyl­ler 101 år i år, tänkt om. Lop­pi­sen blir kvar, men årets hu­vud­at­trak­tion kom­mer att rul­la på fy­ra hjul.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafs­son

I maj ar­ran­ge­ras för förs­ta gång­en ”Bi­lens dag” i En­kö­ping. Bakom idén står Lions Club En­kö­ping, som re­dan in­för pre­miä­ren hop­pas på att eve­ne­mang­et ska loc­ka be­sö­ka­re i många år fram­åt.

– Vi har ti­di­ga­re haft en lop­pis på tor­get, men det har inte gett mer än någ­ra tu­sen­lap­par. Då sat­te vi oss ner någ­ra styc­ken och fun­de­ra­de hur vi kun­de gö­ra ar­range­mang­et stör­re, sä­ger Hans Björk­man, pre­si­dent i Lions Club En­kö­ping, och som är en av hjär­nor­na bakom ”Bi­lens dag” på tor­get den 5 maj.

To­talt kom­mer sex bil­hand­la­re att vi­sa upp bi­lar på tor­get un­der lör­da­gen i maj. Och för det har de fått be­ta­la en slant.

Peng­ar som Lions se­dan oav­kor­tat skän­ker till forsk­ning­en mot prosta­tacan­cer.

– Se­dan ti­di­ga­re ar­ran­ge­rar vi ”Lju­sets kväll” till för­mån för bröst­can­cer­forsk­ning­en. Den här gång­en skän­ker vi al­la in­täk­ter till forsk­ning­en om prosta­tacan­cer, sä­ger Hans Björk­man.

Bi­lar och lop­pis är ba­ra ett ax­plock av vad som kom­mer att hän­da un­der da­gen.

– Wes­terlunds­ka gym­na­si­et kom­mer att ar­ran­ge­ra en mo­de­vis­ning. Kul­tur­sko­lan kom­mer att sjunga och spe­la på sce­nen och drag­spels­klub­ben kom­mer ock­så upp­trä­da. Så det hän­der myc­ket kring ar­range­mang­et, sä­ger Björk­man.

Tän­ker lo­kalt

En tred­je­del av al­la peng­ar som Lions­klub­ben i En­kö­ping får in un­der de oli­ka ar­range­mang­en och ini­ti­a­ti­ven var­je år går till lo­ka­la än­da­mål. All­de­les ny­li­gen köp­te och över­läm­na­de klub­ben en trans­por­ta­bel hör­selslinga till Hör­sel­ska­da­des Riks­för­bund i En­kö­ping, till ex­em­pel. De res­te­ran­de två tred­je­de­lar­na skänks till Lions na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la hjälp­ar­be­ten.

Un­der Bi­lens dag kom­mer Lions Club En­kö­ping inte ba­ra att sam­la in peng­ar. Man kom­mer att de­la ut en hel del ock­så. Om­kring 150 000 kro­nor i form av stor­chec­kar de­las ut till oli­ka lo­ka­la verk­sam­he­ter.

FO­TO: FREDRIK GUSTAFS­SON

BI­LAR. Hans Björk­man, Lions Club En­kö­pings pre­si­dent, är en av hjär­nor­na bakom ”Bi­lens dag”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.