Sim­hal­len bör­jar byg­gas i som­mar

Just nu på­går för­ar­be­tet in­för vad som ska bli En­kö­pings nya sim­hall.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafs­son

Det på­går just nu ak­ti­vi­tet vid vat­ten­par­ken i En­kö­ping. Det är bygg­fö­re­ta­get Co­bab AB som hål­ler på att prov­på­la, in­för det kom­man­de sim­halls­byg­get på plat­sen.

– Man prov­på­lar för att ta re­da på hur djupt vi kom­mer att be­hö­va på­la när byg­get väl sät­ter igång, sä­ger Jo­nas Ny­ström, för­valt­nings­chef på upp­le­vel­se­för­valt­ning­en.

Men det kom­mer att drö­ja ett tag till in­nan byg­get kom­mer igång på all­var. I slu­tet av april kom­mer Co­bab AB, som vun­nit upp­hand­ling­en om det nya fa­mil­je­ba­det i En­kö­ping, kla­ra med si­na ut­red­ning­ar och mät­ning­ar in­för bygg­na­tio­nen. Där­ef­ter kom­mer po­li­ti­ker­na att fat­ta ett igång­sätt­nings­be­slut.

– Pla­nen är att star­ta byg­get till som­ma­ren, sä­ger Jo­nas Ny­ström på Upp­le­vel­se­för­valt­ning­en.

Tu­rer­na kring var, om och hur den nya sim­hal­len ska byg­gas har va­rit många. Men den 13 ju­ni 2016 be­slu­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge att sä­ga ja till att byg­ga nya sim­hal­len på Kor­sängs­fäl­tet, all­de­les bred­vid Ba­h­co­hal­len. Sim­hal­len kom­mer att byg­gas på and­ra si­dan bäc­ken som le­der från Vat­ten­par­ken.

Pla­nen är att det nya ba­det ska stå klart till års­skif­tet 2020-2021. Den nu­va­ran­de sim­hal­len kom­mer att kun­na hål­la öp­pet un­der bygg­ti­den, un­der för­ut­sätt­ning att sim­hal­lens skick tillå­ter att den hålls öp­pen.

FO­TO: FREDRIK GUSTAFS­SON

I VÄN­TAN PÅ BYGGE. Prov­pål­ning in­för kom­man­de sim­halls­byg­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.