Fick 17 år för En­kö­pings­mord

I vec­kan döm­des den man som sut­tit häk­tad för att ha mör­dat sin sys­ter ut­an­för En­kö­ping i au­gusti för­ra året. Den 60-åri­ge mannen döm­des för mord. Straf­fet blev 17 år i fäng­el­se.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Da­ni­el Sjö­berg

Det var i au­gusti för­ra året som en kvin­na hit­ta­des död på en gård ut­an­för En­kö­ping. Hon ha­de ut­satts för fle­ra hugg mot krop­pen.

Miss­tan­kar­na rik­ta­des snart mot hen­nes bror, bo­satt Båls­ta, som setts läm­na plat­sen, en­ligt ett fler­tal vitt­nen.

Sys­ko­nen ha­de un­der en läng­re tid haft en kon­flikt om en som­mar­stu­ga de bå­da ärvt ef­ter si­na för­äld­rar.

Da­gen då mor­det sked­de ha­de sys­ko­nen be­stämt att de skul­le träf­fas till­sam­mans med si­na re­spek­ti­ve barn för att be­stäm­ma hur som­mar­stu­gan skul­le för­val­tas i fram­ti­den.

Har ne­kat

Det mö­tet ställ­de dock sys­tern av okänd an­led­ning in via ett SMS som hon skic­ka­de till bro­dern som i sin tur sva­ra­de: ”För­sent för det. Vi kom­mer.”

Bro­dern har he­la ti­den ne­kat till att ha mör­dat sin sys­ter. När han greps ef­ter mor­det var han blo­dig och ha­de ska­dat sin hand. Hans blod hit­ta­des i kvin­nans hem och i hans bil hit­ta­des blod från sys­tern.

Nu döms han i tings­rät­ten till 17 års fäng­el­se för mord och han ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd till mål­sä­gan­de­na i må­let, kvin­nans ma­ke och två barn, om 60 000 kro­nor var.

Det är de tek­nis­ka och rätts­me­di­cins­ka ut­red­ning­ar­na som främst har lett till den fäl­lan­de do­men, kon­sta­te­rar tings­rät­ten.

Stor döds­ång­est

– Vålds­ut­öv­ning­en har va­rit om­fat­tan­de och när­mast be­sin­nings­lös. Hon mås­te ha känt en stor de­spe­ra­tion och döds­ång­est un­der hän­del­se­för­lop­pet och gär­nings­man­nen läm­na­de hen­ne en­sam lig­gan­de på gol­vet där hon dog av för­blöd­ning, sä­ger Johan Rosén, råd­man vid Uppsa­la tings­rätt, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Vålds­ut­öv­ning­en har va­rit om­fat­tan­de och när­mast be­sin­nings­lös.

FO­TO: MOSTPHOTOS

17 ÅR. Mannen som sut­tit häk­tad för att ha mör­dat sin sys­ter döms till 17 års fäng­el­se för mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.