Min kor­ta kar­riär som börs­klip­pa­re

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - FREDRIK GUSTAFS­SON Ny­hets­chef fredrik.gustafs­son@di­rekt­press.se

Jag gil­lar att tes­ta nya gre­jer.

För ett par må­na­der se­dan fick jag för mig att tes­ta på det här med ak­ti­e­han­del. Jag sat­te in en li­ten slant hos en nät­mäk­la­re och bör­ja­de ”trej­da”. Mest för att kun­na sä­ga att jag bör­jat ”trej­da”. Hur det har gått? Ett par vec­kor ef­ter mitt in­tåg på ak­ti­e­mark­na­den dök krigs­ru­bri­ker­na upp. ”USA-bör­sen rasar – så skyd­dar du di­na peng­ar” och ”Eko­no­men var­nar för börs­ras: Sy­ste­met kom­mer kol­lap­sa”.

Jag fick kal­la föt­ter och sål­de av det lil­la ak­ti­e­in­ne­hav jag ha­de. Gi­vet­vis med för­lust.

Nu ver­kar börser­na re­pat sig mer än väl. Jorå­sat­te­eh...

Just nu lig­ger ett an­tal fö­re­tag i En­kö­ping ute till för­sälj­ning. Bland an­nat en ita­li­ensk re­stau­rang, en to­baks­af­fär och en väl­känt fik. Nå­gon med li­te mer sin­ne än jag för af­fä­rer kanske kan gö­ra ett klipp?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.