Björ­klund (L) be­sök­te Kor­sängs­sko­lan

Stu­di­e­ro och kun­skap var i fo­kus när Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund i vec­kan be­sök­te Kor­sängs­sko­lan.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Vid 15-ti­den på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen an­län­de Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re, och den fö­re det­ta skol­mi­nis­tern, Jan Björ­klund, till Kor­sängs­sko­lan för att dis­ku­te­ra stu­di­e­ro och kun­skaps­fo­kus.

– Jag re­ser runt gans­ka myc­ket nu och be­sö­ker sko­lor. Ett av skä­len till det är att re­sul­ta­ten i sko­lan fal­ler just nu i Sve­ri­ge, sä­ger Jan Björ­klund (L) och tilläg­ger:

– Det and­ra skä­let är att vi har svårt att re­kry­te­ra lä­ra­re till sko­lan i dag. Fram­förallt är det svårt att re­kry­te­ra lä­ra­re som själ­va har höga be­tyg. På lång sikt är det en skräm­man­de ut­veck­ling.

Tre ele­ver som träf­fa­de den för­re skol­mi­nis­tern un­der hans be­sök på Kor­sängs­sko­lan var Lo­va Näslund, El­len Blom­berg och Daniella Fu­en­tes.

– Han be­ted­de sig li­te som en lä­ra­re, sa Daniella Fu­en­tes ef­ter mö­tet med Björ­klund.

Tri­on ha­de till­sam­mans med si­na klass­kam­ra­ter eng­elska­lek­tion när po­li­ti­kern häl­sa­de på.

Ef­ter mö­tet med ele­ver­na pra­ta­de Björ­klund om hur lä­ra­ryr­ket ska bli mer at­trak­tivt.

– Vi mås­te gö­ra lä­ra­ryr­ket mer at­trak­tivt, det går in­te att kom­ma ifrån att lö­ner­na är en vik­tig del i det. En ci­vilin­gen­jör och en lä­ra­re har li­ka lång ut­bild­ning, men ci­vilin­gen­jö­rens lön är myc­ket hög­re. Vi mås­te öka lä­rar­lö­ner­na, sä­ger Jan Björ­klund. Blir du ny skol­mi­nis­ter ef­ter va­let?

– Sko­lan är väl­digt vik­tig för vårt par­ti. Sko­lan är vik­tig för Sve­ri­ge, där­för tyc­ker vi den är vik­tig för oss och vik­tig i vår val­rö­rel­se. Vi ska vin­na först, sä­ger han.

Han be­ted­de sig li­te som en lä­ra­re.

FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

BE­SÖK. Jan Björ­klund (L) möt­te ele­ver­na Lo­va Näslund, Daniella Fu­en­tes och El­len Blom­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.