Så ska Tings­hu­set bli mer till­gäng­ligt – öp­pen scen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son @di­rekt­press.se

Det gam­la Tings­hu­set vid Kyrk­bac­ken ska bli mer öp­pet och till­gäng­ligt för En­kö­pings­bor­na.

Hur? En öp­pen scen där al­la får upp­trä­da.

Det hän­der myc­ket i Kyrk­bac­ken just nu. Som EnaHå­bo Tid­ning­en skrev om för­ra vec­kan så hål­ler det på att bil­das ett konst­närs­cent­rum i det gam­la gym­nas­tik­hu­set.

Sam­ti­digt hål­ler mu­sik­sko­lan och Es­tet­pro­gram­met på Wes­terlunds­ka liv i kul­tur­sko­lans lo­ka­ler. Nu ska Tings­hu­set sju­da av liv, även på sön­da­gar­na.

Sön­da­gen den 25 mars, ar­ran­ge­ras ”Öp­pen scen” i Tings­hu­set i En­kö­ping för förs­ta gång­en. Ett pro­jekt som går ut på att gö­ra Tings­hu­set mer öp­pet och till­gäng­ligt för En­kö­pings­bor­na.

Öp­pen scen

Kort och gott hand­lar pro­jek­tet om att Enköpings kom­mun och Tings­hu­set kom­mer att hål­la med en scen,

Vi vill ska­pa en plats där man kan tes­ta sin mu­sik.

där vem el­ler vil­ka som helst, får upp­trä­da.

– Det är en ny sats­ning. Vi vill ska­pa en plats där man kan tes­ta sin mu­sik. Det kom­mer att bli en bland­ning av mu­sik från he­la värl­den, och bå­de va­na och ovana mu­si­ker har an­mält sitt in­tres­se, sä­ger Klas Hällerstrand, kulturutvecklare på Enköpings kom­mun, som är med och ar­ran­ge­rar Öp­pen scen.

På sön­dag kom­mer sce­nen att va­ra öp­pen mel­lan 18.30 och 20.30. Då kom­mer bland and­ra Ja­lal Jou­bi, Lin­da Jo­hans­son och Rolf Carls­son, Ol­le Lund­berg och or­kes­tern Cur­ry spe­la.

Hålls un­der vå­ren

Pro­jek­tet öp­pen sen kom­mer att fort­sät­ta un­der vå­ren. Med ett ar­range­mang i april, och ett i maj.

– In­tres­set är stort och det känns som vi fyl­ler ett be­hov med det­ta. Vi har re­dan fått in an­mäl­ning­ar till eve­ne­mang­et i maj. Ef­ter vå­ren kom­mer vi att ut­vär­de­ra det här, och käns­lan är re­dan nu att vi kom­mer att kö­ra i höst ock­så. Men det mås­te vi som sagt ut­vär­de­ra först, så att in­tres­set finns, sä­ger Klas Hällerstrand.

KLAS HÄLLERSTRAND, KULTURUTVECKLARE PÅ EN­KÖ­PING KOM­MUN. En av per­so­ner­na bakom Öp­pen scen på Tings­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.