PROFF­SET VÄVER OCH SPINNER LOSS I ENKÖPINGS-NÄS

Här träf­fas ny­bör­ja­re och er­far­na för att spin­na och vä­va.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text: Fred­rik Gustafs­son | Fo­to: Fred­rik Gustafs­son

Var har det här få­ret bott nå­gon­stans?

För un­ge­fär fy­ra år se­dan kor­sa­des Ste­fan Mo­berg och En­kö­pings­bon Su­san­ne Mell­grens vägar. Det var i Su­san­nes butik Gudruns Ull­bod i En­kö­ping, när Ste­fan en dag fick för sig att kö­pa en spinn­rock, för att kun­na gö­ra sitt eget garn.

– Jag ha­de pre­cis bör­jat. Väv­ning­en ha­de jag hål­lit på med li­te grann när jag var li­ten hos min far­mor, så det ha­de jag än­då li­te käns­la för. Men spin­ning­en var nå­got helt nytt för mig, sä­ger Ste­fan och Su­san­ne fyl­ler i:

– Han var så job­big. Två veckor ef­ter att ha­de köpt spinn­roc­ken av mig, så kom han och vi­sa­de upp sitt förs­ta garn. Jag tänk­te: ”Men vad kul att du kun­de gö­ra det där på två veckor som en an­nan har käm­pat med i fle­ra år”, sä­ger Su­san­ne och skrat­tar.

Se­dan dess har du­on hål­lit ihop. Fle­ra gång­er per år hål­ler de spinn- och väv­kur­ser i Gudruns Ull­bod i Enköpings-Näs, för bå­de bå­de ny­bör­ja­re och proffs från he­la Sve­ri­ge.

In­tres­set för ull, och vad man kan gö­ra med ull, har ökat mar­kant de se­nas­te åren, me­nar Ste­fan och Su­san­ne. Fram­förallt hos små­barns­för­äld­rar.

– Det går hand i hand med eko-tren­den. Fler och fler vill ve­ta vad de klär sig i, sä­ger Su­san­ne.

Men frå­gor­na från kon­su­men­ter­na kan bli tuf­fa­re tyc­ker du­on.

– Det har bli­vit en väx­an­de med­ve­ten­het, fram­för allt hos små­barns­för­äld­rar, men även hos and­ra. Det är vik­tigt, tyc­ker jag, att stäl­la frå­gor när man kö­per klä­der. Det gör vi i stor ut­sträck­ning med mat. Vi frå­gar var­i­från kom­mer gri­sen kom­mer och hur långt har köt­tet åkt. Men det är in­te många som frå­gar när vi kö­per klä­der: ”Var har det här få­ret bott nå­gon­stans, och hur långt har den här bo­mul­len skep­pats? Var är klä­der­na syd­da, och vad fick den per­so­nen som syd­de plag­get i be­talt? sä­ger Ste­fan Mo­berg.

Ste­fan Mo­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.