Re­kord i hoc­keycup

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Med vå­rens in­tåg bör­jar hoc­key­sä­song­en så sak­te­li­ga när­ma sig slut­tam­pen. Men än så länge finns det gott om ak­ti­vi­tet i Ba­h­co­hal­lar­na. Tre hel­ger i rad kom­mer det att ar­ran­ge­ras hoc­keycu­per i de två ishal­lar­na.

För­ra gång­en Sto­ra Coop Cup ar­ran­ge­ra­des i ja­nu­a­ri var det spe­la­re föd­da 2007 som stod på isen.

Nu i hel­gen, och två hel­ger fram­ö­ver ar­ran­ge­ras cu­per för de tre älds­ta ung­doms­klas­ser­na. I hel­gen är det U14, se­dan är det U16 följt av U15.

To­talt in­ne­bär det att cir­ka 800 del­ta­ga­re gäs­tar ishal­lar­na des­sa tre hel­ger och till­sam­mans med de cu­per som ESK ar­ran­ge­rat ti­di­ga­re un­der sä­song­en så ham­nar det to­ta­la del­ta­garan­ta­let på över 1 600 spe­la­re.

– Det är al­la ti­ders re­kord för oss och det är ju tack va­re den nya ishal­len som vi kun­nat vi­da­re­ut­veck­la vå­ra cu­per. Det här är po­si­tivt för oss, för kom­mu­nen och såklart även för spor­ten, sä­ger Hå­kan Hag­man som är cu­p­an­sva­rig till­sam­mans med Jör­gen Lyck­man.

Hel­gens cup spe­las allt­så för klas­sen U14, vil­ket är spe­la­re föd­da 2004 och se­na­re. To­talt del­tar tio lag varav Tranås är det mest lång­vä­ga och Fär­je­stad det mest kän­da. Grupp­spe­let spe­las un­der lör­da­gen med start re­dan ti­digt på mor­go­nen, me­dan slut­spel och pla­ce­rings­mat­cher spe­las un­der sön­da­gen.

FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

CUPMAKARE. Hå­kan Hag­man och Jör­gen Lyck­man ar­ran­ge­rar Sto­ra Coop Cup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.