Tan­kar som hål­ler mig va­ken om nät­ter­na

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

A llt för of­ta lig­ger jag i säng­en, in­nan John Blund gri­per tag om mi­na ögon­lock, och fi­nur­lar över sa­ker. Ibland hand­lar det om världs­po­li­tik såsom hur ska Pu­tin trass­la sig ur giftskan­da­len? Vill han ens kom­ma fram till en lös­ning? Och vad gör vi med al­la mil­jon­tals ton plast som fly­ter om­kring på jor­dens världs­hav?

Ja, ni hör. Vitt och brett. Men många gång­er är frå­gor­na ba­na­la­re än så. I vec­kan dök den här fun­de­ring­en upp:

Påsken är den tid på året då det bå­de säljs och äts mest ägg i Sve­ri­ge. Hur går det till? Jag me­nar, sum­man av höns, som än­då är ägg­till­ver­kar­na, är väl kon­stant? El­ler skic­kar man in ett gäng sä­songs­ar­be­tan­de hö­nor som får stå för över­skot­tet?

När jag vak­na­de på mor­go­nen kun­de jag in­te släp­pa tan­ken. Jag var tvung­en att ringa Per på Lands­ber­ga Gård för att ta re­da på sva­ret. Ni hit­tar sva­ret läng­re fram i tid­ning­en.

Glad påsk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.