Stu­di­e­re­sa till Kum­la sjö­park när ute­ba­det ska pla­ne­ras

Full­satt när sce­nen i tings­hu­set öpp­na­des upp för En­kö­pings­bor­na. – He­la gre­jen blev pre­cis som vi öns­ka­de, sä­ger ar­tis­ten Ken­neth Land­berg.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

I sön­dags var det pre­miär för vå­rens nya eve­ne­mang i Tings­hu­set i En­kö­ping ”Öp­pen scen”. Ett ar­range­mang som re­sul­te­ra­de i ful­la bänkra­der.

– Vi kal­lar oss ”Cur­ry” för att vi tyc­ker att vi är en bra bland­ning. Som kryd­dan. Pop och folk­mu­sik, man och kvin­na. Sen är vi ett par ock­så, sa­de Ken­neth Land­berg, mel­lan lå­tar­na.

Lå­tar som fram­förallt har den nors­ka folk­mu­sik­grup­pen He­k­la Stål­st­renga som upp­hovs­man, men som Ken­neth skri­vit svensk text till.

– Vi har har spe­lat myc­ket ihop, och har le­tat efter eve­ne­mang att spe­la upp dem på. Sen hit­ta­de vi det här. Så vi an­mäl­de oss. Och det är vi jät­te­nöj­da över att vi gjor­de, sä­ger Ken­neth och tilläg­ger:

– He­la gre­jen blev pre­cis som vi öns­ka­de.

Efter att Cur­ry kli­vit av sce­nen på­an­non­se­ra­de kon­fe ren­ci­e­ren kväl­lens and­ra mu­sik­duo – Två ro­sor och ett pi­a­no, som be­stod av sång­ers­kan Lin­da Jo­hans­son och pi­a­nis­ten Rolf Carls­son. Du­on fram­för­de lå­tar som sjung­its av tll ex­em­pel Frank Si­nat­ra och He­len Sjö­holm.

Kväl­lens sista upp­trä­dan­de stod världs­ar­tis­ten Ja­lal Jou­bi, med mu­si­ker, för. Med mu­sik som re­sul­te­ra­de i bå­de vil­da ap­plå­der och spon­tan­dans.

FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

CUR­RY. Ken­neth Land­berg och Gunn Britt Ej­de­lid ut­gör du­on Cur­ry som blan­dar pop och folk­mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.