Att gö­ra i påsk

Bygg din egen dra­ke med ett drak­byg­gar­proffs, sa­gomys el­ler se en dans­fö­re­ställ­ning. Årets påsklov i En­kö­ping bju­der på det mesta, för de fles­ta.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Det har bli­vit dags för påsklov.

Ett lov som går att fyl­la med mass­vis av ak­ti­vi­te­ter. På hem­ma­plan, om man vill.

Mel­lan den 3 april och 8 april ar­ran­ge­ras pys­sel och frå­ge­täv­ling­ar un­der ru­bri­ken ”Vän­ner med vä­sen”. Ar­ran­ge­ras på biblioteken i Örsunds­bro, Fjärd­hund­ra och på sto­ra bib­li­o­te­ket på Åga­tan i En­kö­ping. Eve­ne­mang­et läm­par sig till barn mel­lan fy­ra och tolv år.

Bygg din egen dra­ke

Un­der vec­kan kom­mer den pro­fes­sio­nel­la drak­byg­ga­ren Mar­tin Skoog att le­da en works­hop för barn och ung­do­mar som vill lä­ra sig att byg­ga en egen dra­ke. Den 3 april byggs dra­kar på Rom­ber­ga fri­tids­gård mel­lan kloc­kan 14.00 och 16.00. Un­der ons­da­gen, 4 april, sam­ma tid byggs dra­kar på V-bo­dens fri­tids­gård.

Un­der fre­da­gen den 6 april bjuds det in till dans­fö­re­ställ­ning på Jo­ar Blå, med start kloc­kan 14.00. Det är Odis­si Dans­pro­duk­tion som lå­ter med­de­la att de kom­mer att bju­da på en dans­show som in­ne­hål­ler bå­de fladd­ran­de sol­fjäd­rar, ma­gis­ka lå­dor och en sy­ma­skin som väsnas… Ar­range­mang­et är en dans­fö­re­ställ­ning med in­spi­ra­tion från in­disk klas­sisk dans, väst­af­ri­kansk dans och fla­men­co. Dans­fö­re­ställ­ning­en rik­tar sig till barn från sex år och upp­åt.

Men det är in­te det en­da som hän­der un­der fre­da­gen. Med start kloc­kan 14.00, ar­ran­ge­ras sa­gomys på bib­li­o­te­ket på Åga­tan, för barn mel­lan tre och fem år.

Ska­pan­de i Tings­hu­set

Någ­ra långa sten­kast från Åga­tan, öpp­nas Tings­hu­set i En­kö­ping un­der lör­da­gen för barn, ung­do­mar och fa­mil­jer till en ”Ska­pan­de lördag”. I en öp­pen atel­jé får be­sö­ka­re tes­ta på att ska­pa i oli­ka ma­te­ri­al och tek­ni­ker. Un­der ar­range­mang­et kom­mer det även gå att få tips till eg­na konst­pro­jekt. Drop in kloc­kan 12.00–15.00 i Tings­hu­set, Tull­ga­tan 18.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BYGG DIN EGEN DRA­KE. En­kö­ping gäs­tas av ett drak­byg­gar­proffs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.