73 mil­jo­ner – En­kö­pings vinst

En­kö­pings kom­mun gjor­de mång­mil­jon­vinst för­ra året. – De när­mas­te åren är nog det här re­sul­ta­tet ett mi­ni­mire­sul­tat egent­li­gen, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ing­var Smed­lund (M).

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

2017 var ett bra år för En­kö­pings kom­mun. I al­la fall eko­no­miskt. När årets siff­ror ny­li­gen re­do­vi­sa­des, vi­sa­de det sig att kom­mu­nen gjor­de 73 mil­jo­ner kro­nor i vinst för­ra året.

Det kan jäm­fö­ras med 2016 då kom­mu­nen gjor­de en vinst på drygt 48 mil­jo­ner kro­nor.

Vid kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skotts se­nas­te sam­man­trä­de var det förs­ta ut­kas­ten av års­re­do­vis­ning­en öp­pen för dis­kus­sion.

Väx­an­de be­folk­ning

En års­re­do­vis­ning som gil­la­des av bå­de op­po­si­tions­rå­det Ing­var Smed­lund (M) och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de He­le­na Proos (S).

– Vårt re­sul­tat är väl­digt väl­digt bra. Och vi är na­tur­ligt­vis väl­digt nöj­da över re­sul­ta­tet. Det vi ser tyd­ligt är att vi har un­der­skott på fle­ra av vå­ra en­he­ter på grund av vo­lymök­ning­ar. Det är en kon­se­kvens av att kom­mu­nen väx­er väl­digt myc­ket. Fler barn i för­sko­la, och fler äld­re som be­hö­ver fler om­vård­nads­tim­mar, sä­ger He­le­na Proos (S).

I kom­munkon­cer­nen in­går Ena Ener­gi och En­kö­pings hy­res­bo­stä­der. En­kö­pings hy­res­bo­stä­der gjor­de en vinst med 32,4 mil­jo­ner kro­nor. Ena Ener­gis re­sul­tat lan­da­de på plus 31,5 mil­jo­ner kro­nor. Siff­ror som allt­så bi­drog till ett plus­re­sul­tat på 73 mil­jo­ner kro­nor.

– De när­mas­te åren är nog det här re­sul­ta­tet ett mi­ni­mire­sul­tat egent­li­gen. Det be­ror ju på vå­ra tunga in­ve­ste­ring­ar, sä­ger Ing­var Smed­lund (M).

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

KOM­MUN­HU­SET. I En­kö­ping. Ovan: Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de He­le­na Proos (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.