Ni­na + Gert = podd

Mat­blog­ga­ren Ni­na Her­man­sen kan sitt En­kö­ping. Gert Fyl­king kal­lar sig Sve­ri­ges okrön­te podd­kung. Till­sam­mans star­tar de i april podcas­ten Ni­na & Gert.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Johansson

De har känt varand­ra två-tre år, Ni­na och Gert.

– Det bör­ja­de väl med att vi bru­ka­de bli in­bjud­na till sam­ma eve­ne­mang och träf­fa­des och bör­ja­de pra­ta, för­kla­rar Ni­na Her­man­sen.

Han har va­rit me­di­a­pro­fil i många år, är rutinerad ra­di­o­man och har de se­nas­te åren eta­ble­rad sig som fram­gångs­rik pod­da­re.

Hon dri­ver blog­gen Ni­i­nis Kit­chen­li­fe näs­tan som ett hel­tids­ar­be­te och har länge haft en mängd föl­ja­re. Nu ska de job­ba ihop. – In­för året gjor­de jag en buc­ket list med tolv punk­ter och en av dem var att gö­ra podd igen (Hon har ti­di­ga­re gjort podd med Niclas Bus­ken­ström) – och så dök det här upp, helt otro­ligt, sä­ger Ni­na Her­man­sen. Hur kom det sig? – Jag var gäst i Gerts blogg ”Gerts Värld” och ef­ter det bör­ja­de vi pra­ta och han som skri­ver ma­nus till Gert tyck­te vi bor­de gö­ra nå­got till­sam­mans i En­kö­ping.

Allt har gått väl­digt fort, tyc­ker hon.

– Det bru­kar va­ra så med Gert, man ba­ra gör sa­ker.

De ska gö­ra tims­långa pro­gram, ett i vec­kan, som i hög grad ut­går från En­kö­ping – el­ler an­vän­der det som finns i En­kö­ping som mo­dell för res­ten av Sve­ri­ge. att spe­las in på ett kafé, pas­san­de för bak­nings­ex­per­ten Ni­na Her­man­sen.

Hur myc­ket ut­rym­me får ditt mat- och bak­in­tres­se i pod­den?

– Det kom­mer ab­so­lut att va­ra med ibland. Ing­et stå­en­de, men det finns med i be­räk­ning­en.

Ibland kom­mer pod­den att gäs­tas av kän­da el­ler okän­da, ibland kom­mer de att även fil­ma och gö­ra kor­ta film­se­kven­ser som läggs på youtu­be.

– Gert har så ga­let myc­ket idéer. Han har nog tänkt att jag ska ut­sät­ta mig för en del spän­nan­de sa­ker ock­så. När kör ni igång? – Ing­et da­tum är be­stämt, men inom de när­mas­te vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.