Nya reg­ler vid kort­tank­ning

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköpingsprofilen -

Från och med 1 ja­nu­a­ri i år har Vi­sa och Mas­ter­card in­fört en ny ru­tin hos al­la driv­me­dels­bo­lag i Sve­ri­ge. Re­gel­ver­ket kal­las AFD – Au­to­ma­tic Fu­el Dis­pen­ser. Det in­ne­bär att när kun­den be­ta­lar med kort vid pum­pen skic­kas en för­frå­gan till kortut­gi­van­de bank om att re­ser­ve­ra upp till 1 500 kro­nor. Har kun­den mind­re än 1 500 kro­nor dis­po­ni­belt re­ser­ve­ras sum­man man har på kor­tet istäl­let. De nya reg­ler­na ska säk­ra att det finns täck­ning på kon­tot för att tan­ka. För vis­sa kun­der har sum­man ibland låsts i fle­ra da­gar ef­ter tank­ning­en. En­ligt OKQ8 ska be­lop­pet som re­ser­ve­rats släp­pas inom någ­ra mi­nu­ter ef­ter att tank­ning­en är av­slu­tad. Sker in­te det­ta är det en­ligt OKQ8 kortut­gi­van­de bank som är an­sva­rig och kun­den be­hö­ver kon­tak­ta sin bank för att be­lop­pet ska släp­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.