Tant Gre­de­lin till Här­ne­vi

Jes­si­ca Jowilin med per­so­nal på Tant Gre­de­lin kom­mer att dri­va kafé­et vid Här­ne­vi Plant­sko­la i som­mar. De pre­miär­öpp­nar sista hel­gen i april.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Eli­na Sund­ström

– Det känns jät­te­kul, jag har länge drömt om att ha nå­got stäl­le lant­ligt och plat­sen är jät­te­fin. Nu hop­pas vi på en fin som­mar, då blir det här­ligt, sä­ger Jes­si­ca Jowilin som äger café Tant Gre­de­lin i cen­tra­la En­kö­ping.

I slu­tet av mars frå­ga­de Karl-Åke Pet­ters­son, som dri­ver Här­ne­vi Plant­sko­la till­sam­mans med sin sam­bo Mar­ga­ret­ha Sö­der­ström, om hon vil­le dri­va Kaf­festu­gan Här­ne­vi. Ni­na Her­man­sen som ti­di­ga­re haft kafé­et med­de­la­de ef­ter för­ra sä­song­en att hon in­te skul­le fort­sät­ta nu i som­mar.

Som­mar­käns­la

Kaf­festu­gan hål­ler öp­pet lör­dag-sön­dag och rö­da da­gar. Tant Gre­de­lin kom­mer att hål­la stängt på mån­da­gar för att per­so­na­len ska få ha en le­dig dag al­li­hop, men är i öv­rigt öp­pet som van­ligt.

– Vi kom­mer att ba­ka allt här och ta med till Kaf­festu­gan ef­tersom det in­te finns nå­got kök där. Det kom­mer att bli enkla­re, in­te de pam­pi­gas­te mous­setår­tor­na och vi har in­te ser­ve­ring i kan­na som här ut­an man tar kaf­fe i mugg. Det blir jät­te­my­sigt, sä­ger Jes­si­ca Jowilin. Vad blir det för skill­na­der i Kaf­festu­gan från i fjol?

– Ni­na ha­de det gra­fiskt i svart och vitt. Vi kom­mer att ha tras­mat­tor, pa­stel­ler, ro­man­tiskt, lju­sa väg­gar, gam­la möb­ler och pe­lar­go­ner för som­mar­käns­la. Ni­na ha­de ett fint sor­ti­ment och la­de ned myc­ket tid. Vi kom­mer att ha bak­verk, bul­lar, pa­jer, sä­ger Jes­si­ca Jowilin.

En ny­het kom­mer att bli att man kan bo­ka fru­kost och Me­lo­dikrys­set på lör­dags­för­mid­da­gar.

– Se­dan får vi se vad vi hit­tar på, kanske gril­lar li­te kor­var och har my­sigt, sä­ger hon.

FOTO: ELI­NA SUND­STRÖM

TVÅ FIK UN­DER SAM­MA REGI. Jes­si­ca Jowilin med per­so­nal och ex­tra för­stärk­ning un­der som­ma­ren kom­mer att hål­la öp­pet bå­de Tant Gre­de­lin och Kaf­festu­gan Här­ne­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.