ENERGILÖSNINGEN LOC­KAR KINESER TILL ENKÖPING

Ena Ener­gis fram­tid är oviss. Men in­tres­set för an­lägg­ning­en i ham­nen är stort – över he­la värl­den.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Energilösningen Lockar Kineser Till Enköping - SÄG VAD DU TYC­KER! STOCKHOLMDIREKT.SE Fred­rik Gustafs­son

I de­cem­ber för­ra året be­slu­ta­de En­kö­pings­po­li­ti­ker­na att vi­da­re ut­re­da en even­tu­ell för­sälj­ning av fjärr­vär­me­ver­ket Ena Ener­gi AB. Än så länge är det oklart hur hett kö­p­in­tres­set är för En­kö­pings­bor­nas vär­me­käl­la num­mer ett. Men en sak är sä­ker, in­tres­set för an­lägg­ning­en i stort, är stort, över he­la värl­den. Fak­tiskt.

Ny­li­gen var en hand­full ki­ne­sis­ka de­le­ga­ter på en snabb­vi­sit i Enköping. De var på plats för att lä­ra sig mer om hur det går till när En­kö­pings­bor­na får sin vär­me och el, från Ena Ener­gis an­lägg­ning i ham­nen.

– I Ki­na an­vän­der vi myc­ket kol som ener­gikäl­la. Nu har det ta­gits ett be­slut i Ki­na om att vi ska mins­ka ko­lan­vän­dan­det, och i stäl­let hit­ta al­ter­na­ti­va ener­gikäl­lor. Det är ni myc­ket bra på här i Sve­ri­ge. Det är där­för vi är här, sä­ger sä­ger Kel­vin Hong, från den ki­ne­sis­ka de­le­ga­tio­nen som be­sök­te Ena Ener­gi för­ra veckan.

Fö­re­gångs­land

– Sve­ri­ge är ett fö­re­gångs­land med att er­sät­ta fos­silt med biobräns­le tack va­ra ut­bygg­na­den av högef­fek­tiv kraft­vär­me/fjärr­vär­me, sä­ger sä­ger To­mas Ul­väng, vd på Ena Ener­gi AB.

An­led­ning­en till att ki­ne­ser­na fick upp ögo­nen för vär­me­ver­ket i Enköping var slumpar­tad.

Ena Ener­gis ti­di­ga­re verk­stäl­lan­de di­rek­tör, Ed­die Jo­hans­son, träf­fa­de av en slump någ­ra kineser på ett se­mi­na­ri­um han be­sök­te. Det vi­sa­de sig att ki­ne­ser­na just köpt rit­ning­en till den pan­na som En­kö­pings­fö­re­ta­get an­vänt sig av i den dag­li­ga drif­ten, se­dan 1994. Se­dan dess har be­sö­ken från Ki­na va­rit fre­kven­ta.

– Det har va­rit rik­ti­ga höj­da­re här ock­så. Bland an­nat ha­de vi de högs­ta che­fer­na för Ki­nas le­dan­de stat­li­ga ener­gi­fö­re­tag här, sä­ger Ul­väng.

Dess­utom har fle­ra in­gen­jö­rer och drift­tek­ni­ker på vär­me­ver­ket åkt till Ki­na.

– De för­stod att vem kan star­ta igång en sån där pan­na bätt­re än nå­gon som har ar­be­tat med den i fle­ra fle­ra år? Så de köp­te över någ­ra av oss här­i­från som hjälp­te dem igång med pan­nan, sä­ger sä­ger Mag­nus Öst­lin, som var en av med­ar­be­tar­na på Ena Ener­gi som skic­ka­des över till Ki­na, 2006.

– Det är smart. Det är klart att det kos­tar li­te att ta över väs­ter­län­ning­ar för att sät­ta igång pan­nan, men sist jag kol­la­de har sam­ma pan­na ko­pi­e­rats 51 gång­er, och de res­te­ran­de 50 pan­nor­na har de ju satt igång själ­va, tilläg­ger Öst­lin.

Många län­der in­tres­se­ra­de

Men Ki­na är långt ifrån det en­da lan­det som skic­kat de­le­ga­ter för att lä­ra sig mer om hur el- och vär­me­pro­duk­tio­nen på Ena Ener­gi. De se­nas­te åren har re­pre­sen­tan­ter från bland and­ra Ar­me­ni­en, Ung­ern, Ryss­land, Ja­pan, Afri­ka och Ös­ter­ri­ke va­rit på be­sök på an­lägg­ning­en. Ett ut­lands­in­tres­se som Ena Ener­gis vd To­mas Ul­väng, tyc­ker att de svens­ka ener­gi­bo­la­gen ge­ne­rellt kan bli bätt­re på att ka­pi­ta­li­se­ra.

– Det är nå­got vi är då­li­ga på, ge­ne­rellt, i Sve­ri­ge. Att verk­li­gen ta be­talt för, och säl­ja, vår kun­skap. I stäl­let för att sä­ga, att visst, det är kul att ni kom­mer hit. Skul­le vi kun­na sä­ga att vi kom­mer till er i stäl­let och drif­tar eran pan­na, sä­ger To­mas Ul­väng.

Bland an­nat ha­de vi de högs­ta che­fer­na för Ki­nas le­dan­de stat­li­ga ener­gi­fö­re­tag här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.