Christi­an blir ESK hoc­keys nya sport­chef

Som sex­å­ring bör­ja­de han i ESK:s hoc­key­sko­la – se­dan dess har han äls­kat spor­ten. Ef­ter ut­flyk­ter i and­ra klub­bar är han till­ba­ka i ESK, nu som sport­chef. – Jag vill att ESK ska stå för en trygg mil­jö med bra vär­de­ring­ar i en tajt sam­man­håll­ning, sä­ger

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

Al­la mås­te ve­ta vad klub­ben står för.

Han bör­ja­de fak­tiskt med fot­boll ti­di­ga­re, som 4-åring, och fort­sat­te med bå­da spor­ter till han var 16 år.

– Jag tyc­ker det är trå­kigt när unga all­de­les för ti­digt ba­ra väl­jer en sport, jag tror det är bra att hål­la på med fle­ra, sä­ger Nor­den­berg, som fyl­ler 36 år på mån­dag.

Som fot­bolls­spe­la­re nåd­de han poj­kall­svens­kan, som ung hoc­key­spe­la­re var se­gern i dyg­net-runt-tur­ne­ring­en Ro­bin Hood Cup det störs­ta.

Han var med i Upp­lands­la­get i TV-puc­ken. De slogs ut fort, men han fick upp ögo­nen för le­dar­skap ge­nom en an­nan En­kö­pings­kän­dis, Jo­han Hem­lin.

Hem­lin, i dag sport­chef för SHL, var ba­ra med som ex­tra re­surs, men Nor­den­berg minns fort­fa­ran­de hur Hem­lin un­der den kor­ta ti­den ar­be­ta­de för att byg­ga en sam­man­svet­sad grupp.

Christi­an Nor­den­berg fort­sat­te upp i A-la­get, spe­la­de ock­så i Båls­ta HC, men ef­ter sä­song­en 2002-2003 flyt­ta­de han till Nyköping för att plu gga.

Bortsett från en li­ten come­back i HC Lil­jan (”där jag var ab­so­lut sämst”) har Nor­den­berg se­dan dess ba­ra va­rit på isen som le­da­re.

Han trä­na­de ESK:s J18 och J20, först som as­si­ste­ran­de, se­dan som hu­vud­coach.

Bör­ja­de li­tet

Det var 2015 som han tog förs­ta sto­ra hop­pet mot stör­re le­darupp­drag.

Visst, det var lil­la Hall­sta­ham­mar, ny­kom­ling­ar i di­vi­sion 2, som vil­le ha ho­nom som trä­na­re, men det var en ut­ma­ning han gil­la­de. Dess­utom fanns fle­ra fö­re det­ta ESK-are i la­get.

– Och vi nåd­de kval till et­tan re­dan förs­ta året, det mås­te man va­ra nöjd med, sä­ger han.

Men det var dags för näs­ta steg för Nor­den­berg.

VIK Hoc­key vil­le ha ho­nom till Väs­terås där han led­de la­get som spe­la­de i J20su­pe­re­lit.

– Det var nå­got helt an­nat, en stor or­ga­ni­sa­tion där jag såg myc­ket som jag ta­git med mig till ESK, för­kla­rar han.

För att han skul­le ham­na i ESK förr el­ler se­na­re för­vå­nar nog ing­en av de hoc­key­in­sat­ta.

– Vi har haft en di­a­log om det i två år, av­slö­jar han. Vad ska du gö­ra?

– Sam­ar­be­ta med de oli­ka per­so­ner och grup­per i klub­ben som har spe­ci­a­l­an­svar när det gäl­ler till ex­em­pel mark­nads­fö­ring, scou­tan­de och re­kry­te­ring. Dess­utom ska klub­ben bli tyd­li­ga­re i sin pro­fil, al­la mås­te ve­ta vad klub­ben står för. Hur gör man det?

– Det mås­te bör­ja re­dan i pojk- flick- och ung­dom­sla­gen. Hur pra­tar vi med varand­ra, hur be­ter vi oss på isen och ut­an­för, så­na sa­ker. Fullt fo­kus på de unga nu då?

– Fram till mid­som­mar är A-trup­pen prio ett, se­dan ska jag kun­na ar­be­ta bre­da­re.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

NY SPORT­CHEF. Christi­an Nor­den­berg är till­ba­ka i ESK, där han bör­ja­de i hoc­key­sko­la för 30 år se­dan. Nu är han sport­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.