BALETTDANSÖSEN SOM BLEV LANDS­LAGS­SPE­LA­RE – I RUG­BY

När Matilda in­te kun­de dan­sa läng­re sat­sa­de hon på rug­by. Nu spe­lar hon i ju­ni­or­lands­la­get och sik­tar högt.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Li­se­lot­te Wal­le­bring

Det dug­gar lätt ute när ERK (En­kö­pings Rug­by­klubb) av­slu­tar da­gens trä­ning. Matilda har in­te del­ta­git då krop­pen be­hö­ver vi­la ef­ter hel­gens tuf­fa mat­cher i Vichy, Frank­ri­ke.

– Vi kom 12 av 16. Vi spe­la­de jämnt i fle­ra av vå­ra mat­cher och ha­de kun­nat kam­ma hem fler po­äng och någ­ra fler vins­ter, tyc­ker hon.

”Ing­et halv­dant här”

För Matilda har det all­tid hand­lat om att gö­ra sitt bäs­ta. Hon sat­sar hårt och högt i allt hon fö­re­tar sig och trivs med ut­ma­ning­ar.

– Det har ald­rig hand­lat om nå­gon press hem­i­från el­ler an­nan­stans. Det är jag som all­tid sät­ter högs­ta mål för mig själv, kon­sta­te­rar hon.

Och var­för in­te, me­nar Matilda, då hon kän­ner att hon äls­kar att sat­sa och trä­na hårt samt har en stöt­tan­de och en­ga­ge­rad fa­milj.

– Jag har all­tid haft go­da för­ut­sätt­ning­ar och som jag ser det finns det ing­en an­led­ning till att gö­ra nå­got halv­dant när man kan bli bäst, sä­ger hon med ett stort le­en­de.

I dag är Matilda med i ju­ni­or­lands­la­get och spe­lar även i klub­ben ERK. Hen­nes sys­ter Li­na är med i se­ni­or­trup­pen och hen­nes pap­pa är fysträ­na­re i klub­ben och lands­la­get.

– Mam­ma är vår störs­ta sup­por­ter. Hon stöt­tar oss all­tid och ser till att vi in­te kör slut på oss.

Dan­sa­de ba­lett

Men un­der tolv års tid var det en helt an­nan id­rott än rug­byn som upp­tog stor del av Ma­til­das liv. Som treå­ring bör­ja­de hon med ba­lett. Hon äls­ka­de ba­let­ten men tving­a­des till slut ge upp den till följd av en kro­nisk tå­ska­da.

– Det var ett tungt be­slut men jag ha­de re­dan fått upp in­tres­set för rug­byn, så jag byt­te helt en­kelt den pryd­li­ga dans­dräk­ten och danslo­ka­ler­na på Ös­ter­malm till tshirt och shorts och le­ri­ga gräs­pla­ner bakom Wes­terlunds­ka gym­na­si­et, sä­ger hon le­en­de.

Matilda som äls­kar na­tu­ren tyc­ker att det är be­fri­an­de att va­ra ut­om­hus och trä­na ut­an att för en stund be­hö­va tän­ka på hur man ser ut.

– Ba­lett är ju en konst­form i vil­ken det ytt­re är väl­digt vik­tigt.

Matilda har dä­re­mot sto­ra för­de­lar i rug­byn av att ha trä­nat ba­lett så länge och på så hög ni­vå.

– Ba­let­ten har gjort mig stark! Jag har väl­digt star­ka le­der och väl ut­veck­lad kropps­kon­troll, rör­lig­het och ba­lans. Det gör att jag åd­rar mig fär­re ska­dor än en del and­ra.

Med runt tio trä­nings­pass i vec­kan och mat­cher ovan­på det är det tvek­löst en för­del att va­ra stark i krop­pen.

Hårt ar­be­te

Men Matilda är in­te ba­ra stark fy­siskt. Hen­nes en­vis­het och star­ka psy­ke har hon även nyt­ta av i sko­lan. Matilda går förs­ta året på IB In­ter­na­tio­nal Bac­calau­re­a­te på Carl­fors­ska gym­na­si­et i Väs­terås.

– Det är ett väl­digt tufft och krä­van­de pro­gram och även här är det vik­tigt för mig att hål­la mi­na höga re­sul­tat. Det är en må­nad kvar nu så det är ba­ra att kö­ra hårt.

Att kö­ra hårt är nå­got Matilda kan och gör, oav­sett vad det gäl­ler.

– Jag har all­tid trä­nat och job­bat hårt med det jag fö­re­ta­git mig. Go­da för­ut­sätt­ning­ar längs vägen hjäl­per, men det är det hår­da ar­be­tet som är av­gö­ran­de för att lyc­kas.

I fram­ti­den tän­ker Matilda åka till Eng­land, spe­la rug­by och stu­de­ra där på uni­ver­si­tet.

– Där kan man spe­la pro­fes­sio­nell rug­by. Det är mitt mål. Vi fick go­da möj­lig­he­ter på Eu­ro­pe­is­ka mäs­ter­ska­pen att få vi­sa upp oss för de som är eli­t­an­sva­ri­ga. Nu är det ba­ra att käm­pa vi­da­re och för­bätt­ra mig allt jag kan för att så små­ning­om nå dit jag vill.

TRÄ­NAR HÅRT. Hårt ar­be­te be­ta­lar sig. Matilda To­re­sä­ter gör en elit­sats­ning inom rug­byn. Go­da för­ut­sätt­ning­ar hjäl­per men hårt ar­be­te gör den sto­ra skill­na­den, an­ser hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.