Ny klubb

REGGAEKÄNSLA. Pep­par­roots lo­var bak­takt.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se

i ham­nen

För fem år se­dan slum­ra­de kul­tur­för­e­ning­en Pep­par­roots till. Nu, la­gom till ti­o­år­sju­bi­lé­et, har den vak­nat. Och det med be­sked. Nu öpp­nar för­e­ning­en klubb i ham­nen. För tio år se­dan bil­da­des kul­tur­för­e­ning­en Pep­par­roots i En­kö­ping. Men de se­nas­te fem åren har för­e­ning­en va­rit vi­lan­de.

– Li­vet kom ifatt oss li­te grann, och vi som va­rit dri­van­de fick an­nat att gö­ra. Men nu sat­sar vi igen. Det ska bli rik­tigt kul, sä­ger Tommy Broo, vice ord­fö­ran­de i den ny­väck­ta kul­tur­för­e­ning­en.

Ett gig av många

Den 12 maj kom­mer för­e­ning­en att ar­ran­ge­ra sitt förs­ta ar­range­mang ef­ter up­pe­hål­let. Och plat­sen blir Lam­bert Hall, vid vär­me­ver­ket i ham­nen. Och det ut­lo­vas bå­de mat och dryck, vi­bes och dans.

– Vi gil­lar lo­ka­len. Och för­hopp­nings­vis blir ar­range­mang­et den 12 maj ett i ra­den av många, många i lo­ka­len, sä­ger Tommy Broo.

En­ligt klub­bens re­pre­sen­tan­ter upp­le­ver de att det finns ett kul­tu­rellt tom­rum i En­kö­ping. Nu vill den reg­gae­in­flu­e­ra­de kul­tur­för­e­ning­en lyf­ta ett kul­tur­liv och mu­sik som kanske in­te van­ligt­vis spe­las och finns att till­gå på kro­gar­na i En­kö­ping i dag.

– Vår för­hopp­ning är att ska­pa en platt­form för yng­re lo­ka­la band och ar­tis­ter, sä­ger Tommy Broo.

Un­der den förs­ta klub­ben den 12 maj, kom­mer En­kö­pings förs­ta sound­sy­stem Rum­blin bam­bo, att stå på sce­nen, till­sam­mans med in­bjud­na ar­tis­ter. Utö­ver li­ve­mu­sik, dans och mat och dryck, ar­ran­ge­ras även tur­ne­ring­ar i bil­jard, bord­ten­nis och dart.

Klubb­fes­ter

Men för att kun­na få del­ta på Pep­par­roots ar­range­mang krävs att man lö­ser ett med­lem­skap först. Så var­je spel­till­fäl­le i Lam­bert Hall blir ett slu­tet säll­skap.

– Ja, man mås­te va­ra med­lem. Med­lem­skap lö­ser man ge­nom att swisha till vårt för­e­nings­num­mer vi har på vår Fa­ce­book och Instagram, sä­ger Tommy Broo.

De hop­pas kun­na loc­ka ett 50-tal be­sö­ka­re förs­ta gång­en, för att på sikt kom­ma till sam­ma ni­vå som ti­di­ga­re, med om­kring 200 gäs­ter per ar­range­mang.

– Vi tror att det finns många som lik­som vi fö­re­drar an­nat än van­ligt dun­ka­dun­ka på tor­get.

Pla­ne­rar för fram­ti­den

I ons­dags sam­la­des sty­rel­sen för Pep­par­roots Kul­tur­för­e­ning i Lam­bert Hall för att dis­ku­te­ra fram­ti­den. Bland an­nat dök idén om en en­dags­fes­ti­val i som­mar, i En­kö­ping, upp.

– Det ha­de va­rit rik­tigt kul att få till. Vi får åter­kom­ma om det. När det blir be­stämt, sä­ger Tommy Broo.

Han och ord­fö­ran­den Jo­el Öhlund var med även för­ra gång­en Pep­par­roots var ak­tivt. De fles­ta and­ra är nya.

– Det känns kul att va­ra igång igen, vi får se hur stort in­tres­set är den här gång­en.

Vi tror att det finns många som lik­som vi fö­re­drar an­nat än van­ligt dun­ka­dun­ka på tor­get.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

KVAR. Tommy Broo och Jo­el Öhlund har va­rit med länge i pep­par­roots.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.