Kiss­mu­si­kal

På mån­dag och ons­dag ger Kul­tur­sko­lan mu­si­ka­len Uri­ne­town på Jo­ar Blå. – Det är en mu­si­kal med bra mu­sik och bi­sar­ra tex­ter som dri­ver med myc­ket, in­klu­si­ve mu­sikal­gen­ren, sä­ger Su­san­na Fors­berg, som le­der pro­jek­tet till­sam­mans med Ce­ci­lia Pek­ka­ri Jä­der­ho

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

på Jo­ar

Uri­ne­town är en ame­ri­kansk mu­si­kal, från 2001, som Kul­tur­sko­lan har spe­lat för­ut, vå­ren 2016.

Se­dan dess har en ny ge­ne­ra­tion vux­it in i mu­sikal­grup­pen och ef­ter att i fjol ha gjort mu­si­kal om Ti­na Tur­ner och hen­nes liv har de i år ta­git upp den gam­la fa­vo­ri­ten.

I den på­hit­ta­de fram­ti­da sta­den Uri­ne­town är vat­ten­bris­ten så all­var­lig att all­män­he­ten ba­ra får an­vän­da of­fent­li­ga to­a­let­ter i stäl­let för pri­va­ta – och de ska all­tid be­ta­la för si­na to­a­lett­be­sök.

Fast som all­tid finns det någ­ra som går sin egen väg.

Som Ro­bert, till ex­em­pel. Han ar­be­tar på en av de of­fent­li­ga pis­so­a­rer­na och ef­ter en spe­ci­ell hän­del­se be­stäm­mer han sig: al­la män­ni­skor ska få kis­sa fritt.

Fol­kets ju­bel lå­ter in­te vän­ta på sig och en re­vo­lu­tion är snart igång – men rik­tigt så en­kelt är det för­stås in­te.

Mu­si­kal­kur­sen på Kul­tur­sko­lan En­kö­ping har re­pe­te­rat se­dan i hös­tas. De del­ta­gan­de val­des ut ef­ter au­di­tions. Kur­sen har två grup­per, en äld­re och en yng­re.

– Men de yng­re får va­ra med i de äl­dres pro­jekt ef­tersom vi ser hur myc­ket de yng­re lär sig och hur kul vi har till­sam­mans, sä­ger Su­san­na Fors­berg, som tilläg­ger:

– De äld­re lär sig ock­så av de yng­re.

Grup­per­na har re­pe­te­rat en gång i vec­kan, varav en tim­me sång och en tim­me te­a­ter.

De har ock­så haft hjälp av mu­si­kallä­ra­ren Eva Sel­ge­ryd och dans­lä­ra­ren Trixie Eklöf.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

RE­PE­TI­TIO­NER. Kul­tur­sko­lan re­pe­te­rar ”Uri­ne­town” Den vi­sas mån­dag och ons­dag på Jo­ar blå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.