För­sko­le­bus­sar

En­kö­pings kom­mun är i stort be­hov av fler för­sko­le­plat­ser. Nu hyr kom­mu­nen in sex för­sko­le­bus­sar.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se

hyrs in

Skol­nämn­den röstade för­ra vec­kan en­häl­ligt ja till att hy­ra in sex för­sko­le­bus­sar. An­led­ning­en till åt­gär­den är att kom­mu­nen är i stort be­hov av nya för­sko­le­plat­ser.

– Det finns fle­ra go­da skäl för att vi fö­re­språ­kar för­sko­le­bus­sar. Pe­da­go­gi­ken och un­der­vis­ning­en på en mo­bil för­sko­la är bra för bar­nen. De får ock­så se myc­ket mer av sitt när­sam­häl­le än barn i van­li­ga för­sko­lor. Men na­tur­ligt­vis är det även ett snabbt sätt att ord­na nya för­sko­le­plat­ser, sä­ger verk­sam­hets­chef för för­sko­lan Mo­ni­ca Tägt­ström Berg­man.

Ut­bild­nings­för­valt­ning­ens be­döm­ning är att kost­na­der­na per barn i mo­bil för­sko­la är un­ge­fär 75 pro­cent av kost­na­der­na i en per­ma­nent för­sko­la.

Gam­mal buss ska bli ny

Re­dan i dag finns en för­sko­le­buss i En­kö­ping. Det är den så kal­la­de mo­bi­la för­sko­lan som ut­går från Kraf­tens för­sko­la. Men bus­sen bör­jar bli gam­mal och be­hö­ver by­tas ut.

Där­för kom­mer även den bus­sen er­sät­tas med en ny.

För att kun­na hy­ra in bus­sar mås­te kom­mu­nen gö­ra en upp­hand­ling där al­la in­tres­se­ra­de fö­re­tag får läm­na of­fer­ter.

Må­let är att den be­fint­li­ga mo­bi­la för­sko­le­bus­sen ska er­sät­tas un­der hös­ten. Kom­mu­nens för­hopp­ning är att de öv­ri­ga fem nya bus­sar­na ska fin­nas på plats i ja­nu­a­ri 2019.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NY BUSS. För­sko­le­barn i En­kö­ping får en mo­bil var­dag då be­ho­vet av plat­ser är stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.