Mi­nis­ter

Det be­hövs fler lä­ra­re till for­dons­pro­gram­men. Det be­hövs fler ele­ver till for­dons­pro­gram­men. Det sa gym­na­sie- och kun­skaps­lyfts­mi­nis­ter An­na Ekström (S) då hon be­sök­te Wes­terlunds­ka gym­na­si­et

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

på skol­be­sök

Det var glatt med många skratt när An­na Ekström möt­te ele­ver ur tre­an på for­dons­pro­gram­met på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et.

Hon be­rät­ta­de om si­na pla­ner, ele­ver för­kla­ra­de hur de ser på pro­gram­met.

De kun­de al­la va­ra över­ens om att det finns jobb för de som går ut tre­an. Un­ge­fär hälf­ten har re­dan klart var de ska job­ba i som­mar. En elev, Lud­vig An­ders­son, be­rät­ta­de om när han gjor­de prak­tik:

– De vil­le näs­tan an­stäl­la mig di­rekt. Fast han blev kvar i sko­lan. – Klokt, tyck­te mi­nis­tern. En­ligt An­na Ekström är for­dons­pro­gram­met of­ta ned­tyngt av ett då­ligt ryk­te.

Ele­ver väl­jer and­ra lin­jer av det skä­let, tror hon.

Någ­ra höll med, men and­ra ha­de ock­så and­ra tan­kar. Da­ni­el Pet­ters­son, till ex­em­pel:

– Förr var det många fler som bod­de på lan­det, de ha­de en Vol­vo 740 som de mec­ka­de med i ga­ra­get och då var det mer na­tur­ligt att man vil­le fort­sät­ta mec­ka i sko­lan.

Gym­na­sie- och kun­skaps­lyfts­mi­nis­tern tror att for­dons­pro­gram­mets ryk­te skul­le va­ra bätt­re om hög­sko­le­för­be­re­dan­de stu­di­er var en del av pro­gram­met.

– I dag kan man väl­ja till det, jag tror det är bätt­re om det är nå­got som man i stäl­let kan väl­ja bort, sa Ekström.

Hon på­pe­ka­de ock­så hur vik­tigt det är att få in bra lä­ra­re.

Fler lä­ra­re be­hövs

Fast när ele­ver­na fick frå­gan om de skul­le kun­na bli lä­ra­re sa varen­da en nej.

– Vi be­hö­ver fler yr­kes­lä­ra­re, lä­ra­re är det vik­ti­gas­te vi har i sko­lan, sa An­na Ekström.

Ef­ter mö­tet, där även En­kö­pings fi­nans­kom­mu­nal­råd He­le­na Proos (S) var med, sam­la­des al­la ute i verk­sta­den bland bi­lar och mo­to­rer.

Ekström be­rät­ta­de att det mesta hon sett i En­kö­ping stäm­de över­ens med det hon mött ti­di­ga­re. Sam­tal om hur kur­ser­na ser ut såg hon dock som ex­tra in­tres­san­ta.

– Lä­rar­na här ver­kar väl­digt en­ga­ge­ra­de och det sä­ger ele­ver­na ock­så, och lä­rar­na har en del syn­punk­ter på kur­ser­na som jag gär­na vill ta till mig mer av.

Ele­ver­na Lud­vig An­ders­son och Da­ni­el Pet­ters­son var nöj­da med be­sö­ket.

– Kul att nå­gon lyss­nar på vad vi tyc­ker, sa Lud­vig An­ders­son.

An­na Ekström för­kla­ra­de hur hon tar med sig det hon fått hö­ra i En­kö­ping, sam­man­stäl­ler det och se­dan har det med i de stun­dan­de bud­get­för­hand­ling­ar­na.

Kul att nå­gon lyss­nar på vad vi tyc­ker.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

BE­SÖK. Gym­na­sie- och kun­skaps­lyfts­mi­nis­ter An­na Ekström (S) häl­sa­de på for­dons- och trans­port­pro­gram­met på Wes­terlunds­ka Gym­na­si­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.