Kom­mun­hu­set stängt för all­män­he­ten

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Den 2 maj flyt­ta­de kon­takt­cen­ter ut ur kom­mun­hu­set. Där­med stäng­des ock­så kom­mun­hu­set för all­män­he­ten. Kon­takt­cen­ter kom­mer istäl­let att hu­se­ra i SEB:s gam­la lo­ka­ler på Torg­ga­tan 21.

Se­dan års­kif­tet finns kom­mu­nens för­valt­ning­ar ut­sprid­da över En­kö­ping. Se­dan ti­di­ga­re har kom­mun­led­nings­kon­to­ret flyt­tats till lo­ka­ler på Lin­ba­ne­ga­tan. Lo­ka­ler i Stenvre­ten an­vänds ock­så för kom­mu­nal verk­sam­het.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

MÅR IN­TE BRA. En­kö­pings kom­mun­hus är un­der­må­lig som ar­bets­plats. Där­för har de fles­ta verk­sam­he­ter flyt­tat där­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.