Pla­nen: Ge bar­nen på Väs­ter­le­den fram­tids­tro

Ge­nom bre­da di­a­lo­ger ska Väs­ter­le­den för­änd­ras till det bätt­re. Det är vad pro­jek­tet ”Fram­tids­tro Väs­ter­le­den” går ut på.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Bengt Jo­hans­son

Un­der vå­ren bju­der En­kö­pings kom­mun in bo­en­de i stads­de­len Väs­ter­le­den till med­bor­gar­di­a­log.

Te­mat är hur barns fram­tids­tro ska öka. Vid fy­ra träf­far möts barn och för­äld­rar, po­li­ti­ker, tjäns­te­per­so­ner från kom­mu­nen, fö­re­tag och för­e­ning­ar i stads­de­len. Må­let är att ta fram åt­gär­der för att öka fram­tids­tron.

Var­je di­a­log in­leds med upp­trä­dan­de av barn i om­rå­det och en ara­bisk mid­dag la­gad av Svensk-sy­ris­ka för­e­ning­en.

Fle­ra di­a­log­mö­ten

Fy­ra med­bor­gar­di­a­lo­ger ar­ran­ge­ras un­der vå­ren i Väs­ter­leds­sko­lans mat­sal.

Den förs­ta var den 26 april, den and­ra är nu på mån­dag, den 7 maj, kloc­kan 16.30–20.00.

Se­na­re hålls di­a­log­mö­ten även den 23 maj och den 4 ju­ni, samt i höst den 3 ok­to­ber.

Tjäns­te­män från En­kö­pings kom­mun har un­der ti­di­ga­re di­a­lo­ger på Väs­ter­ledstorg och vid rund­vand­ring­ar pra­tat med bo­en­de i stads­de­len om vad som är bra och vad som kan bli bätt­re.

Ut­i­från sva­ren be­stäm­de sig kom­mu­nen för att sat­sa på te­mat fram­tids­tro bland barn mel­lan 10 och 13 år.

Från kom­mu­nen del­tar bå­de tjäns­te­män och po­li­ti­ker. Ar­be­tet leds av Christi­na Bring­fors Dahl­gren, håll­bar­hets­chef.

Kom­mu­nen sam­ar­be­tar ock­så med för­e­ning­ar, fö­re­ta­ga­re, En­kö­pings hy­res­bo­stä­der och and­ra som är ak­ti­va på Väs­ter­le­den.

Tar fram för­slag

Vid förs­ta di­a­log­till­fäl­let be­rät­ta­de Bring­fors Dahl­gren om de in­ter­vju­er som gjorts med barn, för­äld­rar, fö­re­tag och för­e­ning­ar på Väs­ter­le­den.

På mån­dag ska al­la till­sam­mans ta fram för­slag på vad som be­hö­ver hän­da.

Vid fjär­de di­a­log­till­fäl­let, den 4 ju­ni, ska för­sla­gen på vad som be­hö­ver hän­da gö­ras kla­ra. De för­sla­gen läm­nas till kom­mu­nens po­li­ti­ker.

Det är kom­mun­sty­rel­sen som får hand­ling­ar­na och be­slu­tar om vad som ska gö­ras för Väs­ter­le­dens fram­tids­tro.

Vad po­li­ti­ker­na kom­mer fram till pre­sen­te­ras i höst, den 3 ok­to­ber, även det i Väs­ter­leds­sko­lans mat­sal.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

SKA BLI BÄTT­RE. Fram­tids­tron ska öka hos barn på Väs­ter­le­den, det är en tan­ke i kom­mu­nens pro­jekt för om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.