Sup­port­rar togs i An­nelund

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

XDer­byt mel­lan Djurgården och Ham­mar­by märk­tes av även i En­kö­ping.

När po­lis följ­de ef­ter kän­da risk­sup­port­rar med Ham­mar­by­fär­ger till in­du­stri­om­rå­det An­nelund, in­te långt från Mar­tin & Ser­ve­ra, fanns fle­ra and­ra sup­port­rar där. Fle­ra bi­lar som till­hör­de risk­sup­port­rar fanns re­dan där.

När po­lis såg dem för­be­re­da sig ge­nom att bland an­nat lin­da hand­le­der­na in­för strid slog de till – el­ler som det he­ter på po­lis­språk; då togs be­slut om en för­un­der­sök­ning av för­be­re­del­se till grov miss­han­del.

Om­kring 150 per­so­ner be­döms ha va­rit på plat­sen, samt­li­ga i Ham­mar­bys fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.