Störst missnöje med be­gag­na­de bi­lar

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Kon­su­ment­ver­ket har sam­man­ställt sta­tistik över vad miss­nöj­da pri­vat­per­so­ner kla­ga­de över till Hal­lå Konsument och kom­mu­nal kon­su­ment­väg­led­ning un­der 2017. To­talt in­kom 118 723 kla­go­mål och av des­sa gäll­de den störs­ta an­de­len – 9,2 pro­cent el­ler 10 971 fall – pro­blem vid köp av be­gag­na­de bi­lar. På and­ra plats ham­na­de hant­ver­kar­tjäns­ter med 8,4 pro­cent av kla­gomå­len. – Det är in­te sär­skilt för­vå­nan­de. Att an­li­ta hant­ver­ka­re och kö­pa bil är of­ta kost­sam­ma histo­ri­er och om nå­got går fel är man där­för mer be­nä­gen att kla­ga, sä­ger Niclas Stu­res­son, ord­fö­ran­de i kon­su­ment­väg­le­dar­nas yr­kes­för­e­ning. För bäst trygg­het är rå­det att väl­ja en bil­hand­la­re med gott ryk­te och an­slu­ten till Mo­tor­bran­schens riks­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.