Reagerar på skott­loss­ning

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

En per­son sköts i Rom­ber­ga, dock in­te livs­ho­tan­de. Po­lis grep per­so­ner miss­tänk­ta för då­det.

Fi­nans­kom­mu­nal­rå­det He­le­na Proos (S) har re­a­ge­rat på hän­del­ser­na:

– Det här är att se som ett miss­lyc­kan­de för he­la sam­häl­let och det ger oss i kom­mu­nen en hem­läxa att bli än­nu mer ef­fek­ti­va att byg­ga en trygg och sä­ker stad för al­la.

Hon näm­ner en me­tod för att lyc­kas med det: Med­bor­gar­löf­ten.

– Med­bor­gar­löf­te­na har vi­sat på styr­kan i att sam­ver­ka för att för­änd­ra och ska­pa trygg­het och sä­ker­het, sä­ger Proos.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

REAGERAR. Fi­nans­kom­mu­nal­rå­det i Enköping He­le­na Proos (S) reagerar på det mord­för­sök som sked­de i Rom­ber­ga för­ra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.