Tan­kar om bus­sar till la­sa­ret­tet

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Gil­lar kol­lek­tivt!

Det är stor fråga som mås­te åt­gär­das, var­för in­te al­la bus­sar går till La­sa­ret­tet i Enköping från al­la kran­sor­ter. För det pas­sar in­te ihop med bus­sar­na som går ut­an man får åka myc­ket ti­di­ga­re och att by­ta buss är in­te så ro­ligt när man har rul­la­tor och har li­te svårt att gå.

Jag vill att al­la bus­sar från kran­sor­ter­na skall gå di­rekt till la­sa­ret­tet för det blir lät­ta­re för de per­so­ner som be­hö­ver åka till dit.

Stads­bus­sar­na bör ock­så gå di­rekt till la­sa­ret­tet. Det är in­te ro­ligt att åka med två bus­sar.

Al­ter­na­tivt att det går en di­rekt­buss till la­sa­ret­tet och att det pas­sar med ti­der­na man kan kom­ma till sjuk­hu­set.

Se­dan vill jag att det går en buss till­ba­ka till Sa­la, det be­hövs. Det är in­te lätt att åka över He­by till Sa­la, det blir vän­te­ti­der på näs­tan en tim­me.

Till buss­chauf­fö­rer­na: tänk på att in­te stäl­la bus­sen för långt ifrån trot­to­ar­kan­ter­na så man mås­te kli­va ner på ga­tan, el­ler upp på bus­sar­na. När det är halt så är man rädd att man skall hal­ka när man skall kli­va på bus­sen för kan­ter­na är väl- digt höga och det är in­te lätt för funk­tions­hind­ra­de.

Så bätt­re till­gäng­lig­het med bus­sar och sjukre­se­bus­sar från al­la kran­sor­ter för att det skall va­ra lät­ta­re att åka till Aka­de­mis­ka för man skall in­te be­hö­va åka in till stan för att se­dan åka med sjukre­se­bus­sen.

Gör det lät­ta­re att åka kol­lek­tivt, pri­set på bus­sar­na skall in­te kun­na ökas hur myc­ket som helst för det är svårt för de som har sämst eko­no­miskt att få sa­ker att gå ihop.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VILL SE BÄTTRING. Möj­lig­he­ter­na att åka buss från kran­sor­ter­na till la­sa­rett bör bli bätt­re, tyc­ker in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.