Alf säl­jer fö­re­ta­get och går i pen­sion – ef­ter 48 år

Han fyll­de 69 år i april. Ef­ter att ha sålt över 10 000 bilar är det dags att gå i pen­sion, tyc­ker Alf Jo­hans­son. Han har där­för sålt sitt Bil­fo­rum.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

– Det var dags nu, sä­ger Alf Jo­hans­son.

Som 21-åring bör­ja­de han 1970 ar­be­ta på Bil­fo­rum i Rom­ber­ga.

Nit­ton år se­na­re blev han äga­re till fö­re­ta­get och har dri­vit det se­dan dess.

Lör­da­gen den 2 maj gjor­de han sin sista ar­bets­dag då han vi­sa­de bilar på tor­get. Fast de fles­ta vil­le nog hell­re pra­ta med ho­nom om att han slu­tar än om bi­lar­na – ef­ter näs­tan 50 år som bil­för­säl­ja­re i Enköping blir man ett igen­känt an­sik­te.

– Det är klart att det är myc­ket käns­lor en sån här dag. Det kom­mer nog att ta ett tag att för­stå att man är le­dig om da­gar­na, sä­ger han.

Ti­di­ga­re i år sål­de han Bil­fo­rum i Kungs­äng­en.

Nu har han även sålt verk­sam­he­ten i Enköping, Väs­terås­fö­re­ta­get Aros Au­to kom­mer att dri­va rö­rel­sen.

Fas­tig­he­ter­na har han där emot kvar i sin ägo.

Och han släp­per in­te kon­tak­ten med bilar helt:

– Bil­in­tres­set är ing­et man ba­ra slår bort så­där, det kom­mer för­stås all­tid att fin­nas kvar, sä­ger han.

Men inga tvi­vel om att du gör rätt?

– Nej, ef­ter 48 år var det dags.

Han med­ger att en an­led­ning till att han slu­tar är att verk­sam­he­ten för­änd­ras med nya IT-sy­stem, ny tek­nik som upp­da­te­ras he­la ti­den.

Vad har gjort de 48 åren ro­li­ga?

– Främst är det al­la un­der­ba­ra med­ar­be­ta­re och kun­der jag mött dag­li­gen. Inga mot­gång­ar? – Jo, det var li­te oro­ligt när Saab la­de ner 2011, men vi tog in and­ra bil­mär­ken, Maz­da och Su­baru, och ha­de Opel kvar, så det lös­te sig. An­nars har jag all­tid haft kul på job­bet. Vad kör du själv? – Jag har spa­rat en Saab åt mig själv, en 9-3 R, och så har jag en Maz­da CX-5.

På Bil­fo­rum ar­be­tar även Alfs son Mag­nus som plats­chef. De ha­de fun­de­ring­ar på att han skul­le ta över, men Mag­nus val­de att en­ga­ge­ra sig i fas­tig­he­ter­na i stäl­let.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

AV­SLU­TA­DE PÅ TOR­GET. Ef­ter 48 på sam­ma ar­bets­plats har Alf Jo­hans­son gått i pen­sion. Sista ar­bets­da­gen blev på Sto­ra tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.