LEGENDARISK GITARRIST TILL­BA­KA MED NY MU­SIK

Ör­jan Englund har inga pla­ner på att sak­ta ner. En­kö­pings­föd­de 69åring­en spe­lar in ny ski­va.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son 070-222 75 88 bengt.jo­hans­son@di­rekt­press.se

Det är över 50 år se­dan han fick ta le­digt från St Ili­ans­sko­lan för att spe­la med ban­det Ma­ni­acs med Tom­my Kör­berg som sång­a­re. Men Ör­jan Englund är minst li­ka ak­tiv fort­fa­ran­de.

Han övar fle­ra tim­mar var­je dag på gi­tar­ren. An­ting­en el­gi­tar­ren el­ler den akus­tis­ka.

– Det går all­tid att ut­veck­las, sä­ger Ör­jan Englund.

Han är stock­hol­ma­re i dag, men har släkt och vän­ner kvar i Enköping och är of­ta här.

Han väx­te upp på Ma­ra­tong­a­tan vid Ena­val­len på 50- och 60-ta­let.

Mu­sik- och kul­tur­li­vet var starkt i Enköping även då. Än­nu ej fyll­da 16 år träf­fa­de Englund den ett år äld­re sång­a­ren Tom­my Kör­berg, som då bod­de på BiskopsAr­nö, och ban­det Tom & Mick & Ma­ni­acs bil­da­des.

Det blev ge­nom­brott di­rekt.

– Jag kom­mer ihåg när det kör­de upp en flott vit bil som skiv­bo­la­get skic­kat för att häm­ta mig ut­an­för St Ili­ans­sko­lan, minns Ör­jan Englund.

En vik­tig tid

Ban­det fanns ba­ra i två år, 1965 till 1967, men kom att präg­la Ör­jan Englunds mu­sik­liv.

– Tom­my har sagt att pri­set vi vann i Fol­kets Park på en ta­lang­täv­ling var av­gö­ran­de för vad han skul­le gö­ra i li­vet och jag kän­ner li­ka­dant, sä­ger Ör­jan Englund när han be­sö­ker Enköping.

Gi­tar­ren har han ald­rig släppt, men han har ock­så äg­nat myc­ket tid åt att ar­be­ta med and­ra ar­tis­ter.

Han har dri­vit skiv­bo­lag, pro­du­ce­rat många and­ra ar­tis­ter, skri­vit lå­tar åt dem och hjälpt till med det ju­ri­dis­ka.

Un­der någ­ra år i bör­jan av 2000-ta­let, 03-07, bod­de han och hust­run He­le­na i Enköping och han drev då mu­sik­af­fär här. Finns det nå­got du tyc­ker att du har ogjort?

– Nej, ing­et di­rekt jag kän­ner att jag mis­sat. Nu hål­ler jag på med mi­na me­mo­a­rer, det har jag ald­rig gjort för­ut.

2014 la han ut tre eg­na al­bum på Spo­ti­fy. Han har själv al­la rät­tig­he­ter­na och får där- för sex öre per gång en av hans lå­tar spe­las.

På de fy­ra åren har hans lå­tar spe­lats över en mil­jon gång­er.

– Det känns helt osan­no­likt, fak­tiskt, sä­ger han.

Köp­te stu­dio i Spa­ni­en

Nu har han köpt en egen stu­dio och ett bo­en­de ut­an­för Ali­can­te i Spa­ni­en där nya ski­van ska ska­pas.

Två lå­tar är re­dan gjor­da, ”Mö­tet”, med text av Py Bäck­man, finns på Spo­ti­fy.

Han har av­veck­lat de fles­ta and­ra en­ga­ge­mang­en, tac­kar nej till de fles­ta för­fråg­ning­ar och läg­ger all kraft på mu­si­ken.

Ny­li­gen fick han ett sär­de­les fint pris. Vid ”In­die Mu­sic Chan­nel Awards” på Hard Rock Café i Hol­ly­wood ut­sågs hans egen in­spel­ning av ”In­nerst i sjä­len” till Best Folk Song 2018. Vil­ket kan ses som li­te lus­tigt ef­tersom lå­ten är 29 år gam­mal.

– Jag kän­de mig myc­ket hed­rad, synd att vi in­te var där, men jag är in­te så myc­ket för så­na där till­ställ­ning­ar, sä­ger Englund.

Pri­set var det förs­ta han vun­nit se­dan En­kö­pings Fol­kets Park den där gång­en 53 år ti­di­ga­re.

Nu hål­ler jag på med mi­na me­mo­a­rer, det har jag ald­rig gjort för­ut.

PRI­SAD. Ör­jan Englund fick pris för 2018 års bäs­ta folk­sång på en ga­la i Hol­ly­wood. Med en 29 år gam­mal låt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.