Spad­tag för ny stads­del

En ny stads­del med om­kring et­tu­sen lä­gen­he­ter och uppe­mot 2 500 bo­en­de väx­er fram i Fan­na där Ba­h­co för­ut låg. – Det här kom­mer att bli fan­tas­tiskt, sa EHB:s sty­rel­se­ord­fö­ran­de Pe­ter Ek­ström (S).

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son

he­la om­rå­det re­dan är upp­grävt.

EHB och NCC grep­pa­de ge­men­samt spa­den och lät san­den fly­ga i luf­ten.

Av de et­tu­sen lä­gen­he­ter­na i om­rå­det byg­ger EHB 146. Samt­li­ga des­sa blir små lä­gen­he­ter, de fles­ta ung­doms­lä­gen­he­ter. Många av dem kom­mer att lig­ga i Ba­h­cos gam­la hu­vud­kon­tor.

26 år när de till­trä­der lä­gen­he­ter­na.

– Vi byg­ger små lä­gen­he­ter för ung­do­mar och för män­ni­skor i al­la åld­rar som be­hö­ver små lä­gen­he­ter, sa Pe­ter Ek­ström i sitt bygg­starts-tal.

Det har sagts att in­flytt­ning ska va­ra i års­skif­tet 2020-2021, men det är en för­sik­tig be­döm­ning. Tro­li­ga­re är att de förs­ta flyt­tar in hös­ten 2020, det vill sä­ga om drygt två år.

Ba­h­co är nu ba­ra ett min­ne i Enköping, men ett min­ne som ska be­va­ras. I upp­dra­get när nya hus byggs finns kra­vet att en gam­mal Ba­h­co­lik stil ska fin­nas kvar i fa­sa­der­na.

– Det är en otro­ligt hi­sto­risk mark vi står på sa Ek­ström.

I det som en gång var Ba­h­cos hu­vud­kon­tors­bygg­nad blir det lä­gen­he­ter samt cir­ka 300 kvadrat­me­ter i bot­ten­pla­net som ska hy­ras ut till fö­re­tag. Ing­et är klart om vil­ka det blir, men ytan kan for­mas så det pas­sar de in­tres­se­ra­de.

En för­sko­la pla­ne­ras på om­rå­det, tro­li­gen i el­ler vid Ba­h­cos gam­la mat­sal.

Pro­jek­te­ring har på­gått se­dan 2015 då NCC vann upp­hand­ling­en.

Var vägar­na i om­rå­det ska gå är be­stämt och kan ses i de­talj­pla­nen, men än är in­te klart nå­got om and­ra all­män­na plat­ser el­ler om kom­mu­ni­ka­tio­ner och par­ke­ring­ar.

– Det är väl­digt vik­tigt att vi in­te ar­be­tar i stup­rörstänk ut­an har he­la om­rå­det med i de pla­ner vi gör, sa Pe­ter Ek­ström.

FÖRS­TA SPAD­TA­GET. EHB:s vd Ca­ri­na Weir, Mat­ti­as Mon­bäck, av­del­nings­chef på NCC och EHB:s sty­rel­se­ord­fö­ran­de Pe­ter Ek­ström tog det som kal­las ”Det förs­ta spad­ta­get”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.