Fäng­el­se­straff för En­kö­pings­bo

Ett par som miss­tänkts för grov miss­han­del mot en sex­å­rig flic­ka fri­känns från de miss­tan­kar­na i tings­rät­ten. Dä­re­mot döms man­nen till fäng­el­se och ut­vis­ning för grov fridskränk­ning mot sin styv­dot­ter.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­hans­son 070-222 75 88 bengt.jo­hans­son @di­rekt­press.se

Det var i vint­ras som flic­kans mam­ma ring­de 112.

– Min dot­ter ba­da­de, snäl­la, kan jag få en am­bu­lans, hon an­das in­te. Hon lik­som gurg­lar, det ver­kar som om hon svalt vat­ten el­ler nå­got, jag vet in­te, sa mam­man.

Se­dan am­bu­lans häm­tat flic­kan, som då var med­vets­lös, på en adress i En­kö­pings kom­mun kon­sta­te­ra­des att hen­nes kropps­tem­pe­ra­tur var ne­re i 26,8 gra­der, hon ha­de slu­tat an­das och hjär­tat ha­de slu­tat slå. Med hjälp av ad­re­na­lin och upp­re­pa­de be­hand­ling­ar med de­fi­bril­la­tor kun­de hon än­då räddas till li­vet.

Åta­la­des för miss­han­del

Först be­trak­ta­des hän­del­sen som ett drunk­nings­till­bud.

Två och en halv må­nad se­na­re blev dock för­äld­rar­na häk­ta­de och åta­la­de för syn­ner­li­gen grov miss­han­del.

Åkla­ga­ren be­döm­de det som osan­no­likt att den sex­å­ri­ga flic­kan skul­le ha ut­satt sig själv fri­vil­ligt för ett bad i is­kallt vat­ten.

Nu har do­men från Uppsa­la tings­rätt kom­mit.

Bå­da fri­as

Mam­man och styv­pap­pan fri­as bå­da från åta­let om tvångs­ba­dan­det.

Inga vitt­nen fanns, bå­da de åta­la­de ne­ka­de till brott och den sex­å­ri­ga flic­kan min­des ingen­ting.

”När det gäl­ler åta­let om om syn­ner­li­gen grov miss­han­del har vi kun­nat kon­sta­te­ra att det in­te lagts fram nå­gon me­ra kon­kret ut­red­ning som kun­nat bringa klar­het i vad som hän­de när flic­kan ba­da­de i hem­met”, sä­ger chefs­råd­man­nen Jo­han Rosén i ett press­med­de­lan­de.

Döms för and­ra brott

Dess­utom sä­ger en pro­fes­sor i hjärt­sjuk­do­mar i rät­ten att han an­ser att dot­tern in­te har ut­retts till­räck­ligt i me­di­cinskt hän­se­en­de för att det ska kun­na ute­slu­tas att det kan fin­nas nå­gon bakom­lig­gan­de sjuk­dom som kan ha or­sa­kat hen­nes till­stånd.

Men: Styv­pap­pan döms för grov fridskränk­ning för ti­di­ga­re hän­del­ser (från ok­to­ber 2016 till de­cem­ber 2017) till fäng­el­se i ett och ett halvt år samt ut­vis­ning med ett åter­re­se­för­bud på fem år. Han ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd till styv­dot­tern.

Man­nen har er­känt

Des­sa gär­ning­ar har man­nen er­känt.

Det han sä­ger i des­sa fall stäm­mer i myc­ket över­ens med vad flic­kan har be­rät­tat.

Mam­man frikän­des helt ef­tersom tings­rät­ten an­ser att det in­te är be­vi­sat att hon var med­ve­ten om att styv­pap­pan be­straf­fa­de flic­kan.

FO­TO: MOSTPHOTOS

RÄDDADES. En svårt ned­kyld flic­ka häm­ta­des av am­bu­lans i vint­ras. Hon ha­de då slu­tat an­das och hjär­tat stod stil­la, men hon kun­de räddas till li­vet. Hen­nes mam­ma och styv­pap­pa åta­la­des för grov miss­han­del, men fri­a­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.