Bygg ex­tra rum

Höga bo­stads­pri­ser och hår­da­re lå­nekrav. Det blir allt vik­ti­ga­re att kun­na få till ett ex­tra rum i lä­gen­he­ten i stäl­let för att be­hö­va flyt­ta. Här är sa­ker­na, och fäl­lor­na, du ska tän­ka på om du vill ut­veck­la ditt eget hem el­ler le­tar ef­ter ett ob­jekt med

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

Lä­get kan du ald­rig änd­ra på. Dä­re­mot går det att gö­ra en hel del med plan­lös­ning­en, om för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta. I takt med att bo­stads­pri­ser­na ökat de se­nas­te åren har det bli­vit allt van­li­ga­re att för­sö­ka få till ett ex­tra sov­rum i lä­gen­he­ten som al­ter­na­tiv till att flyt­ta el­ler för att ha möj­lig­het att bo mer centralt.

När de nya hår­da­re lå­ne­reg­ler­na nu har in­förts vän­tas be­ho­vet bli än­nu tyd­li­ga­re.

– Jag kan tän­ka mig att de oli­ka åt­gär­der man har gjort nu på lå­ne­si­dan på­ver­kar rör­lig­he­ten och att be­ho­vet att kun­na växa i en lä­gen­het när du får barn är stör­re än ti­di­ga­re. Då kanske man le­tar ef­ter de här ob­jek­ten som har den här möj­lig­he­ten, sä­ger Mats Wil­helms­son, pro­fes­sor på av­del­ning­en för byg­goch fas­tig­het­s­e­ko­no­mi på KTH.

Kvadrat­me­ter­na spe­lar roll

Bland mäk­laran­non­ser­na syns det tyd­ligt att det läggs ett allt stör­re fo­kus på om­vand­lings­po­ten­ti­al.

Att kun­na byg­ga om ex­em­pel­vis en trea till en fy­ra kan skju­ta upp en oöns­kad flytt på fle­ra år, nå­got som allt fler ef­ter­strä­var.

– Jag skul­le sä­ga att med de bo­stads­pri­ser vi haft i Stock­holm så spe­lar kvadrat­me­ter­na en stor roll. Så ju fler rum du kan få ut desto bätt­re. Har man 40 kvadrat som är en tvåa i stäl­let för en et­ta väl­jer många att bo till­sam­mans och då blir ock­så kost­na­der­na läg­re, sä­ger San­na He­derus, chefsar­ki­tekt och de­lä­ga­re på Kod Ar­ki­tek­ter.

En­ligt hen­ne har tren­den vid ny­pro­duk­tion gått mot att ri­ta in så många rum som möj­ligt. En lä­gen­het för en per­son ska nu ock­så va­ra ut­for­mad för att två ska kun­na le­va där.

Blir mind­re och mind­re

Sam­ti­digt har kra­ven på vad som är en tvåa, trea och re­spek­ti­ve fy­ra för­änd­rats ge­nom åren. Att ri­ta en ny­pro­du­ce­rad trea på 49 kvadrat­me­ter är idag in­te hel­ler ovan­ligt.

– Det här skru­vas till mer och mer, det blir mind­re och mind­re. Även när man byg­ger ex­klu­si­va lä­gen­he­ter in­ne i stan är det ock­så väl­digt smått. På 90-ta­let var en trea på 85 kvadrat stor. I dag är en nor­mal trea på 70 kvadrat. Så det har skett en för­skjut­ning, sä­ger San­na He­derus.

Hon tror att tren­den kom­mer att fort­sät­ta, bå­de vid ny­pro­duk­tion och i form av om­vand­ling av äld­re lä­gen­he­ter.

– Jag tror att vi är så il­la tvung­na med de höga bygg­kost­na­der vi har i dag, sä­ger hon.

”Kol­la av­lopp och väg­gar”

Men som kö­pa­re, och lä­gen­hets­in­ne­ha­va­re, finns det många sa­ker att se upp med in­nan det skrids till ver­ket. Al­la om­vand­ling­ar går in­te all­tid att ge­nom­fö­ra så smärt­fritt som man har tänkt.

Bä­ran­de väg­gar, av­lopp och en mot­vil­lig för­e­ning kan stäl­la till sto­ra pro­blem och i värs­ta fall bli en kost­sam mar­dröm.

En­ligt San­na He­derus finns det där­för en hel del sa­ker att tän­ka på in­nan man kö­per en bo­stad där det upp­ges va­ra möj­ligt att byg­ga ett till rum.

– Var no­ga med att kol­la upp var av­lopp och bä­ran­de väg­gar går in­nan du kö­per en lä­gen­het som mäk­la­ren själv har ri­tat om plan­lös­ning­en på. Det kan an­nars bli kost­samt.

Jag tror att vi är så il­la tvung­na med de höga bygg­kost­na­der vi har i dag.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE OCH MOSTPHOTOS

TÄNK NYTT. Lä­get kan du ald­rig änd­ra på, men plan­lös­ning­en går att på­ver­ka. Ar­ki­tek­ten San­na He­derus ger dig råd och tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.