I stän­dig för­änd­ring – på gott och ont

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping -

Ba­h­co är bor­ta. In­te ba­ra fö­re­ta­get ut­an he­la om­rå­det. Nu byggs en helt ny stads­del där med 146 bo­stä­der.

Års­skif­tet 2020-2021 ska de förs­ta kun­na flyt­ta in. I veckan som gick togs det förs­ta ce­re­mo­ni­el­la spad­ta­get.

Ha­ga slott är kvar. Det har ti­di­ga­re räd­dats från för­fall och nu ge­nom­går he­la slotts­om­rå­det en re­no­ve­ring i mång­mil­jon­klas­sen.

Sam­ma histo­ri­er kom­mer vi att kun­na be­rät­ta om och om igen många år fram­ö­ver i Enköping. Om bygg­na­der­na som in­te kun­de räddas, som av oli­ka skäl revs och er­sat­tes med an­nat – men ock­så om de fas­tig­he­ter som fått nytt liv, för­änd­rats, för­äd­lats, räd­dats.

Så vad tyc­ker ni? Vad kän­ner ni lä­sa­re när ni ser att he­la Ba­h­co-om­rå­det to­talt by­ter skep­nad? Sorg över att det gam­la för­svun­nit el­ler gläd­je över att nå­got nytt till­kom­mer?

GLAD. Dags för come­back i lör­dags­fot­bol­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.