Bi­lens dag fyll­de tor­get – 95 000 till Can­cer­fon­den

Må­let var att sam­la in 90 000 kro­nor till kam­pen mot prosta­tacan­cer. Det nåd­des med rå­ge. – Vi är väl­digt nöj­da med he­la ar­range­mang­et, sä­ger Hans Björk­man, klubb­pre­si­dent för Lions i Enköping.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Bengt Jo­hans­son

Det var förs­ta gång­en Bi­lens dag ar­ran­ge­ra­des. Lions har ti­di­ga­re haft mot­sva­ran­de ar­range­mang, men då har det in­te va­rit så myc­ket mer än lop­pis på tor­get.

– Vi kän­de att det be­höv­des nå­got mer, be­rät­tar Hans Björk­man.

Så på lör­da­gen den 2 maj, i vär­man­de sol och vack­ras­te vår­väd­ret, fyll­des tor­get med bilar och underhållning och skram­lan­de in­sam­lings­bös­sor.

– Vi ha­de verk­li­gen enorm tur med väd­ret, sä­ger Björk­man.

Nya bilar och drag­spel

Sex bil­fö­re­ta­ga­re vi­sa­de upp si­na se­nas­te bil­mo­del­ler, drag­spels­klub­ben bjöd på mu­sik lik­som ele­ver från Kul­tur­sko­lan. På den lil­la ca­t­wal­ken var det mo­de­vis­ning.

De fem­ton från Lions som var på plats kun­de sam­la ihop så myc­ket peng­ar att net­to­re­sul­ta­tet för da­gen blev 95 000 kro­nor som skänks till Can­cer­fon­den.

Re­dan nu har klub­ben be­slu­tat att gö­ra om eve­ne­mang­et näs­ta år.

Har ni nå­gon aning om hur mänga be­sö­ka­re ni ha­de?

– Det är väl­digt svårt att sä­ga, men det var en jämn ström un­der he­la da­gen och det kän­des som om det var många be­sö­ka­re.

Är det nå­got ni kän­ner att ni ve­lat gö­ra an­norlun­da? – Nej, jag tror nog att vi al­la är nöj­da med hel­he­ten.

GLAD. Hans Björk­man, klubb­pre­si­dent i Lions Enköping, gick om­kring och mös i so­len på tor­get un­der Bi­lens dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.