Fär­re re­se­nä­rer miss­nöj­da med er­sätt­nings­tra­fi­ken

Näs­tan var fjär­de tågre­se­när som till­frå­ga­des 2017 var miss­nöjd med er­sätt­nings­tra­fi­ken un­der som­ma­ren. Men – 2016 var det be­tyd­ligt fler, 42 pro­cent.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Bengt Jo­hans­son

Miss­nö­jet med er­sätt­nings­tra­fi­ken vid av­stäng­ning av Mäl­ar­ba­nan har mins­kat.

Det­ta vi­sar en en­kät som gjorts av den ide­el­la för­e­ning­en TIM-pend­la­re.

– Jag är in­te för­vå­nad, sä­ger Per-An­ders Staav, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Var­för?

– Up­pe­hål­let var kor­ta­re 2018 och jag tror att många var så tröt­ta på al­la för­se­ning­ar att de såg till att ta le­digt de vec­kor­na, sä­ger Staav.

Men än­då: 22 pro­cent av de till­frå­ga­de sva­ra­de att de tyck­te att det fun­ge­ra­de bra el­ler myc­ket bra 2017. År 2016 var det ba­ra åt­ta pro­cent som var så nöj­da.

Det ska dock no­te­ras att ba­ra 125 per­so­ner sva­ra­de på en­kä­ten, jäm­fört med 214 året fö­re.

En an­led­ning kan va­ra att fär­re be­rör­des av av­stäng­ning­en ef­tersom den var två vec­kor kor­ta­re än året in­nan, tror för­e­ning­en.

Un­der som­ma­ren 2017 vec­kor­na 27–32 ge­nom­för­de Trafikverket ett ban­ar­be­te på Mäl­ar­ba­nan, sträc­kan Karl­berg–Barkar­by, som del i pro­jek­tet att byg­ga 4-spår Stock­holm–Kall­häll.

Kom­man­de som­mar vän­tar nya av­stäng­ning­ar.

– Man hop­pas ju att det ska bli bätt­re, men ...för­ut viss­te de att för­se­ning­ar kos­ta­de sam­häl­let myc­ket, nu är det långa av­stäng­ning­ar var­je som­mar i fem­ton år – minst, sä­ger Staav och tilläg­ger:

– Man blir fak­tiskt li­te bit­ter.

FO­TO: INEZ SVEDIN

I TID? Miss­nö­jet med tåg­tra­fi­ken un­der som­ma­ren då många ar­be­ten ut­förs mins­ka­de re­jält mel­lan åren 2016 och 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.