Röst­rät­ten gäl­ler även rät­ten att in­te rös­ta

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - HEJ ENKÖPING -

Fle­ra kom­mu­ner har an­ställt så kal­la­de de­mo­kra­ti­am­bas­sa­dö­rer som ska öka val­del­ta­gan­det. Om det finns män­ni­skor i Sve­ri­ge som in­te kän­ner till att de får rös­ta, el­ler hur de ska gö­ra det, är det för­stås po­si­tivt med in­for­ma­tion. Där­e­mot är det tvek­samt om skat­te­peng­ar ska gå till att upp­ma­na män­ni­skor att rös­ta.

Vis­sa män­ni­skor kanske tyc­ker att de po­li­tis­ka par­ti­er­na in­te tar upp sär­skilt viktiga sa­ker, el­ler att skill­na­den mel­lan par­ti­er­na in­te är så sto­ra. Då mås­te par­ti­er­na själ­va över­ty­ga de po­ten­ti­el­la väl­jar­na om mot­sat­sen. Nå­got par­ti­po­li­tiskt obun­det skäl till att rös­ta finns in­te. Som­li­ga rös­tar för mind­re el­ler mer in­vand­ring, and­ra tyc­ker att det är be­klag­ligt att de­bat­ten ba­ra hand­lar om in­vand­ring.

Röst­rät­ten mås­te även in­ne­fat­ta rät­ten att få av­stå att rös­ta. An­nars skul­le vi ju kun­na in­fö­ra röst­tvång i Sve­ri­ge. De po­li­tis­ka par­ti­er­na skul­le se­dan kun­na täv­la med varand­ra ge­nom att fö­re­slå hög­re straff för den som in­te gör sin de­mo­kra­tis­ka plikt och rös­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.