Fan­na­hand­lar’n rå­nad: ’’Jag blev så för­ban­nad’’

Ulf Lind­blom äger den lil­la bu­ti­ken Fan­na­hand­lar’n. Strax in­nan stäng­nings­dags blev han rå­nad. – Jag blir arg, sä­ger han.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Erik Hjärtberg

Ulf Lind­blom, äga­re till den lil­la mat­bu­ti­ken i Fan­na, är arg ef­ter att ha ut­satts för ett rån. Då­det är ett hårt slag för bu­ti­ken. Han be­rät­tar om si­na upp­le­vel­ser i tid­ning­en.

EN­KÖ­PING Fan­na­hand­lar’n stäng­er kloc­kan 18 på lör­da­gar. Strax in­nan stäng­nings­dags den 1 september var äga­ren Ulf Lind­blom en­sam i bu­ti­ken.

– Jag såg i ögonvrån hur nå­gon kom in, sä­ger Ulf Lind­blom.

Man­nen som kom in i bu­ti­ken ha­de på sig en luv­trö­ja, så kal­lad hoodie, hårt åt­dra­gen så att ba­ra ögo­nen syn­tes. Man­nen ha­de en kniv i han­den och sa åt Ulf Lind­blom att öpp­na kas­sa­ap­pa­ra­ten.

Man­nen gick in bakom dis­ken. Han ha­de med sig en plast­kas­se och bad Ulf Lind­blom läg­ga ner peng­ar­na i den. Rå­na­ren bad se­dan Ulf Lind­blom lyf­ta upp det lö­sa fac­ket i kas­sa­ap­pa­ra­ten. Rå­na­ren raf­sa­de själv åt sig någ­ra mynt som fanns kvar.

Rå­na­ren skrek att det bor­de fin­nas mer peng­ar. Hos Fan­na­hand­lar’n finns ing­et kas­sa­skåp ut­an ett gam­mal­dags kassa­valv. Ulf Lind­blom öpp­na­de kassa­val­vet där det fanns en plast­på­se med sed­lar som rå­na­ren tog.

Sprang ef­ter

När rå­na­ren gick ut ur bu­ti­ken, i rikt­ning mot ki­os­ken, änd­ra­des Ulf Lind­bloms sin­ne­still­stånd.

– Jag blev för­ban­nad och sprang ef­ter, sä­ger han.

Ulf Lind­blom följ­de ef­ter rå­na­ren i rikt­ning mot äldre­bo­en­det, men hal­ka­de och slog sig på vägen. Han skrek att han bli­vit rå­nad och fick skjuts med en för­bi­pas­se­ran­de bil för att kö­ra ef­ter rå­na­ren. Sam­ti­digt lar­ma­de han po­li­sen på te­le­fon. Jak­ten av­bröts när rå­na­ren kom in på en gång- och cy­kel­väg.

Ing­en an­nan blev ut­satt

Ef­teråt kän­ner sig Ulf Lind­blom arg.

– Jag är arg på själ­va till­ta­get. Att ut­sät­ta nå­gon för brott är fegt och lätt, sä­ger han.

Ulf Lind­blom har ing­en aning om vem det var som ut­för­de rå­net. Han har där­e­mot hört ta­las om kri­mi­nel­la som kom­mer från utsatta om­rå­den.

– Jag har själv gam­la kom­pi­sar som bor kvar i så­da­na om­rå­den men än­då har fa­mil­jer och jobb. Om man be­går brott tar man den lät­tas­te vägen ut­an att tän­ka på and­ra, sä­ger han.

Ulf Lind­blom är sam­ti­digt

Att ut­sät­ta nå­gon för brott är fegt och lätt.

glad över att han in­te bli­vit mer ska­dad än att han skra­pa­de knät, och att det var han själv, in­te nå­gon an­nan i per­so­na­len, som blev ut­satt. An­hö­ri­ga har där­e­mot bli­vit väl­digt oro­li­ga. Av den an­led­ning­en vill Ulf Lind­blom in­te va­ra med på bild i tid­ning­en.

– Dot­tern tog det hårt. Hon blev väl­digt rädd, sä­ger han.

Rå­net får även kon­se­kven­ser för bu­ti­ken rent eko­no­miskt. Man kom­mer på oli­ka sätt för­bätt­ra sä­ker­he­ten. Det kom­mer dock fort­fa­ran­de att va­ra möj­ligt att be­ta­la med kon­tan­ter, ef­tersom pen­sio­nä­rer­na i om­rå­det of­ta be­ta­lar kon­tant.

FO­TO: ERIK HJÄRTBERG

RÅ­NAD. Fan­na­hand­lar’n-bu­ti­ken blev rå­nad av en kniv­be­väp­nad man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.