Ba­stu ger den bäs­ta vär­men un­der hös­ten

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - ERIK HJÄRTBERG Re­por­ter Pra­ta med mig! erik.hjart­[email protected] di­rekt­press.se

Un­der den he­ta som­ma­ren kla­ga­de många på vär­men. Emel­ler­tid har de förs­ta höst­lö­ven knappt bör­jat fal­la in­nan folk bör­jar dröm­ma om flyg­re­sor till var­ma­re län­der. Att vi har oli­ka års­ti­der, som al­la har si­na ut­tryck, ver­kar den mo­der­na män­ni­skan in­te vär­de­ra högt.

Om det är kul­tu­rellt ut­byte som ef­ter­strä­vas finns det i dag al­la möj­lig­he­ter att träf­fa män­ni­skor från and­ra världs­de­lar ut­an att läm­na Sve­ri­ge. När det gäl­ler mat är det of­tast svå­ra­re att hit­ta lo­kalt pro­du­ce­ra­de va­ror än det som har trans­por­te­rats lång väg in­nan det ham­nar på tall­ri­ken.

För den som kän­ner sig fru­sen un­der hös­ten är det bäs­ta re­stip­set att ta sig till närms­ta ba­stu. Där finns möj­lig­he­ten att nju­ta av höga tem­pe­ra­tu­rer och se­dan gå ut och sval­ka sig när det blir för varmt. Bastun är dess­utom en plats som vi, än så länge, be­sö­ker ut­an att ta med oss mo­bil­te­le­fo­ner­na. Det in­ne­bär till­fäl­len för sam­tal i säll­skap el­ler ef­ter­tan­ke i en­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.